DELA

Helt nödvändigt diskutera tillväxt

I fredagens (14/8) Nya Åland, finns en intressant artikel där Fredrik Rosenqvist kommer med förslag på hur man kan skapa tillväxt på Åland. Där ger Fredrik några konkreta och intressanta förslag på hur Åland ska få fart på tillväxten.

Det är helt nödvändigt att dra igång en diskussion om hur vi ska få igång tillväxten på Åland. Men vad kan landskapsregeringen bidra med för att skapa den energin och de förutsättningar som behövs för utveckla företagen på Åland och få igång och supporterar entreprenörskap och nya affärsidéer?

På Åland har entreprenörskap kunnat utvecklas och frodas tack vare regelbundna, förmånliga transporter till Sverige och Finland. Då färjeepoken startade 1959 skapades förutsättningar för nya landbaserade näringar (turismen) som bidrog till den levnadsstandard vi har idag.

Likaså kunde Gunnar Jansson-gruppens målsättning med den nya självstyrelselagen för Åland som i praktiken skulle ge Åland samma självständighet som Färöarna vad gäller avtals- och beskattningsrätt mm ha varit banbrytande för Åland. Tyvärr strandade förhandlingarna därför att Finland inte gick med på de åländska kraven om ökat självbestämmande.

Det innebär att de instrument som används när länder vill stimulera och få igång en tillväxt saknas på Åland. Åland saknar bl.a. viktiga delar av avtals, lagstiftnings- och skattebehörigheten. Och här sitter Åland bokstavligt i släpvagnen inte bara efter dragloket Finland utan också efter EU loket som bara tuffar på. Vi saknar inflytande och beslutanderätt i frågor som är fundamentala och livsviktiga för vårt samhälle.

Så vad kan Ålands regering idag erbjuda för incitament och konkurrensfördelar för näringslivet jämfört med omkringliggande regioner och lågprisländer?

För att Åland ska bli ett dynamiskt samhälle behöver vi en självstyrelselag som ger motsvarande befogenheter som de Färöarna har fått igenom med Danmark.

Vi får hoppas den nya parlamentariska kommittén som tar sig an moderniseringen av självstyrelselagen förmår förhandla fram nödvändiga framsteg för Ålands del.

Lagtinget och självstyrelsepolitiska nämnden behöver visioner i arbetet med den nya självstyrelselagen; Åland behöver en ny verktygslåda för att skapa förutsättningar. Med t.ex. skattebehörighet kan vi t.ex. anpassa momsen till miljövänligare konsumtion och supportera lokalproducerade varor.

Vi lyfter på hatten för flera av Fredriks Rosenqvists förslag som vi tror är möjliga att förverkliga och ser fram emot responsen från regeringen och näringslivet.

För att Åland och vår välfärd skall säkerställas, måste alla goda förslag som syftar till att starta och utveckla företag, arbetsplatser och skatteintäkter prövas.

Tänk om företagen t.ex. kunde få ackumulera skattefria vinster som kan investeras vidare så att företagen kan utvecklas och ge fler arbetstillfällen. Beskattning av vinsten skulle ske först om och när vinsten delas ut till aktieägarna.

Vi tror inte att näringsrätten är ett stort hinder för företagsetableringar på Åland. Men kan ändå tänka oss en modernisering av näringsrätten dock inte på bekostnad av språkskyddet som är en grundbult för Ålands självstyrelses förutsättningar och fortlevnad.

Kanske kan det göras vissa justeringar som att rucka på styrelsesammansättningen för vissa intressanta branscher för Åland?

Ett annat viktigt fokus behöver sättas på Ålands kostnadsläge; här måste krafttag tas för att sänka de fasta kostnaderna för näringslivet och driva på om sänkningar av bl.a. energi-, vatten- och avloppsavgifterna.

JONNY LANDSTRÖM (ÅF)

ROLF GRANLUND (ÅF)