DELA

Helt fel, Enberg!

Peter Enberg beskyller Mariehamnsliberalerna för att vilja stoppa utvecklingen av Mariehamns absoluta centrum.
Enberg har helt fel. Antingen har han inte läst beslutet i stadsstyrelsen om Magazin-tomten eller så har han inte förstått texten.
Beslutet som majoriteten av stadsstyrelsen tog innebär tvärtom mot Enbergs påstående att vi vill möjliggöra en effektiv utbyggnad av stadens centrum. Men när det är fråga om så stora och viktiga beslut måste vi följa vissa principer när det gäller stadsplaneringen. Därför beslöt vi att ge stadsplanenämnden i uppdrag att omedelbart bereda ett ärende som utreder konsekvenserna av att bygga högre än sex våningar i absoluta centrum. Avsikten är att föra det till fullmäktige för avgörande.

På det sättet slår fullmäktige fast en princip som även andra tomtägare kan beakta. Denna process ska inte fördröja stadsplaneringen av Magazintomten.
Det måste ju vara bättre att tomtägarna vet vad som gäller på förhand än att riskera att en stadsplaneändring inte godkänns.
Mariehamnsliberalerna är för ett starkt stadscentrum.
Folke Sjölund (Mlib)
Stadsstyrelsen I:e viceordf.