DELA

Helikopterbuller och ÅMHM:s roll

ÅMHM har fått flera samtal och frågor kring helikopterflygningarna över Mariehamn. Med detta vill ÅMHM klargöra att den verksamhet som bedrivs på Rönnbergs torg inte omfattas av någon prövningsplikt hos ÅMHM, dvs. den sker helt utan inblandning och övervakning av myndigheten. Det finns inte heller några allmänt rådande riktvärden för buller utomhus i stadsmiljö.

ÅMHM kan dock potentiellt ingripa i bullerärenden genom hälsoskyddslagstiftningen, för det fall att buller inomhus i bostäder för permanent boende framkallar sanitär olägenhet, det vill säga ifall buller kan (förväntas) orsaka en hälsostörning hos de individer som vistas i bostaden.

Ansvaret för att vidta åtgärder för att minska eller eliminera störning från buller ligger alltid i första hand hos antingen ägaren till den fastighet på vilken bullret uppstår eller hos den som bedriver verksamheten.

TF. MYNDIGHETSCHEF
ROBERT SUNDSTRÖM