DELA

HD bryter mot egen praxis

Liberalen Rainer Juslin förfasar sig i insändare 28/9 över att undertecknad inte drar sig för att rikta kritik mot högsta domstolen (HD) ifråga om hanteringen av förslaget till ny lag om näringsrätten. Juslin har tyvärr missat det centrala i denna fråga: det är vi som kräver respekt för lag och ordning!

Detta kan jag lova Juslin: jag kommer alltid att stå upp för ålänningarnas folkrättsliga ställning – oavsett om det är finska eller andra aktörer som agerar bristfälligt i förhållande till autonomin.

Under pandemin accepterade vi fortlöpande kränkningar av självstyrelsen utgående från det övergripande målet: att inte låta juridiken försvåra skyddet av befolkningen.

Detta betyder inte att vi fortsätter acceptera beslut som är lagstridiga. För att göra en svår fråga begriplig för alla som bryr sig: HD:s utlåtande gällande näringsrätten strider bland annat mot Ålands folkrättsliga ställning, självstyrelselagens stadgande om vetorätten, vår mångåriga beslutspraxis och sist men inte minst står utlåtandet i konflikt med unionsrätten, både ifråga om EU-domstolens suveräna makt och den rättspraxis sistnämnda instans utvecklat efter hand.

Jag kan tillägga att HD faktiskt lyckas bryta mot sin egen praxis om att ett veto enbart kan rekommenderas för presidenten om brottet mot EU-rätten är uppenbart. Något som helt saknas i det nu aktuella fallet.

Så Rainer Juslin får ursäkta men sittande regering kommer att göra allt för att Finland inte ska ha möjligheten att utgående från en lagstridig lagkontroll fortsätta underminera svenska språkets ställning på Åland.

Beträffande det nya lagförslagets utformning sker det i samråd med både en politisk referensgrupp och lagtingets tyngsta nämnd. Via sin liberala grupp får Juslin argumentera för sin slutkläm i insändaren: att näringsrätten ska slopas och därmed en del av ålänningarnas nationalitetsskydd.

HARRY JANSSON (C)

VICELANTRÅD