DELA

Har vi ditt stöd, Tobben?

Lagtingsledamot Tobben Eliasson för fram golfturismens starka samhällsekonomiska effekter. Synpunkter som säkerligen är helt riktigaoch beaktansvärda i utbyggnaden av Åland som en attraktiv turistregion.
Vi inom Brändö Golf får känslan, rätt eller orätt, att lagtingsman Eliasson i första hand har tagit sig an det projekt som företräds av Ålands Golfklubb och närstående näringsliv.

Landskapet Åland är mer komplext än så. Två tydliga regioner går att urskilja, fasta Åland med Mariehamn och skärgården. En kraftfull utbyggnad av infrastruktur, vägnät, vatten/avlopp, gemensamma kulturinstitutioner etc. har förenat huvudöns olika delar till något som kan benämnas allåländsk kulturgemenskap, inom vilken näringsliv och ekonomi intar en framträdande plats. Som i aktuellt fall, med en ny golfbana, sprids de positiva effekterna över hela huvudön, skärgården blir utanför. Skärgårdsturismen har varit och är fortsättningsvis djupt olönsam.

Vi inom Brändö Golf uppfattar utvecklingen som djupt olycklig och har följdriktigt drivit vårt golfprojekt med insats av personliga uppoffringar.
Vi ordnande marker, preliminära ritningar, kalkyler, både företags- och samhälls ekonomiska, det mesta på ideell basis. Brändö Golf kom landskapsregering och lagting till mötes på varje punkt.

Om landskapet åtar sig att också denna gång ordna markerna för den nya golfbanan är det inte mer än rimligt att vi får det ekonomiska stöd som gör en utbyggnad möjlig, för skärgårdens del och för landskapet Åland som golfregion.
Fortsättningsvis ligger Brändö knappa 2 timmar från centrala Åbo och från ett internationell flygfält.
Kan vi hoppas på Ditt stöd, Tobben Eliasson?
Brändö golf