DELA

Har både kunskap och erfarenhet

Jag anser faktiskt att jag har en stor kunskap och erfarenhet av sjukvårdsfrågorna på Åland.
Jag satt med i den första politiska styrelsen för Ålands Centralsjukhus, i början på 80-talet, och har sedan dess varit involverad i det politiska arbetet för sjukhusvården, på olika sätt, ss styrelsemedlem, styrelseordförande, minister för sjuk- och hälsovården, ordförande i lagtingets finansutskott.
Dessutom har jag arbetat som sjuksköterska, hälsovårdare och avdelningssköterska inom organisationen. Under snart 30 år har jag varit med om många genomförda förändringar. Endel lyckade andra mindre lyckade.

I lagtinget diskuterades landskapsrevisorernas berättelse för 2008 och i mitt anförande hänvisade jag till skrivningarna om ÅHS. Jag stödde revisorernas resonemang och uppmanade finansutskottet att gå vidare på revisorernas linje.
Det som nu vissa läkare uppfattat som en utmaning och kritik skall i själva verket ses som en uppmaning!
En uppmaning att fundera över om klinikchefssysslan är optimal ur verksamhetens synvinkel eller om man kan ändra i uppdraget. I bilagan till revisorernas berättelse kan vi läsa om organisationsmodellen:” Vid tillsättandet av kinikcheferna har, enligt utredarens uppfattning, professionen inom respektive yrkesområde i första hand varit avgörande. Mindre vikt har lagts vid ledaregenskaperna. Klinikchefen har det övergripande verksamhets- och ekonomiansvaret för kliniken……….
Det delade ledarskapet förorsakar i vissa fall oklarheter om vem som har verksamhets- och budgetansvaret inom kliniken, trots att det enligt bestämmelserna är klinikchefen som har det yttersta ansvaret för båda delarna och hela organisationen.”

Jag anser också att det medicinska ansvaret för patienterna alltid åligger läkarna, det är läkarna som tar de svåra besluten om behandlingar, som skriver betalningsförbindelser för vård utom Åland, och mycket mycket mer.
Jag sade i debatten att jag håller med revisorerna om problemen med det tudelade ledarskapet dvs att uppdelningen mellan medicinskt ansvar och vårdansvar är konstlad och inte bra utan borde ändras.

Till sist ..
Trots alla reformer som genomförts, trots alla olika styrelser, trots olika ledare så har vi alltid lyckats ge ålänningarna en mycket god vård. Är inte det fantastiskt?

Mvh
Gun Carlson
ersättare i ÅHS styrelse