DELA

Handicampen – ett resurscenter

Den senaste tiden har begreppen ”koordinator” eller ”handikappkoordinator” figurerat i medierna, bland annat. i en artikel i tidningen Nya Åland 10.3.2010 där klient- och patientombudsman Marina Karlsson uttrycker ett behov av en ”spindel i nätet” för funktionshindrade personer. I artikeln nämns en rad myndigheter dit personer kan vända sig för att få hjälp i olika klient- och patientärenden. Dock nämns inte tredje sektorn, som de facto utgör en mycket viktig resurs för funktionshindrade personer.

I väntan på en ”koordinator” önskar undertecknade påminna om den hjälp som HandiCampens personal erbjuder till personer med funktionsnedsättning, eftersom kontakten till tredje sektorn verkar vara något av en bortglömd resurs i samhället. Det existerande nätverket av samhällsresurser för personer med funktionsnedsättning bör i högre grad lyftas fram och hit hör även HandiCampens personal.

Vid kansliet HandiCampen finns idag, förutom handikappförbundets personal, anställda från sju av förbundets olika medlemsföreningar, som alla arbetar och samarbetar för att dagligen bistå med hjälp och stöd till funktionshindrade och deras anhöriga. HandiCampen fungerar som ett resurscenter där personer kan få hjälp i olika ärenden så som stöd, information och hänvisning vidare till rätt myndighet.
I den bemärkelsen fungerar handikappförbundet och dess medlemsföreningar redan idag på sätt och vis som ”spindeln i nätet”. Handikappförbundets verksamhetsledare kan man kontakta för att få stöd, information och hjälp vid uppgörandet av ansökningar och besvär till olika myndigheter i frågor som berör handikappärenden och föreningarnas anställda är specialister inom sina respektive områden. Tillsammans utgör vi ett team med bred kunskap och erfarenhet. Undertecknade önskar informera och påminna allmänheten och myndigheter om denna resurs.

Avslutningsvis vill Ålands handikappförbund påminna om den guide med information om stöd och bidrag till personer med funktionsnedsättning som förbundet årligen ger ut i samarbete med Ålands Cancerförening. Årets guide finns att läsa via förbundets hemsida www.handicampen.ax. Guiden kan även köpas från HandiCampen till ett pris om 5 € för föreningsmedlemmar och 10 € för övriga. Kom även ihåg Ålands Cancerförenings egen guide för cancerpatienter och anhöriga. Guiden kan läsas på föreningens hemsida www.cancer.ax.
Susanne Vinberg, verksamhetsledare Ålands handikappförbund r.f.
Helka Andersson, verksamhetsledare Ålands Cancerförening rf
Kerstin Andersson, reumarådgivare Ålands Reumaförening r.f.
Annette Bergbo, verksamhetsledare Föreningen Vårt hjärta r.f.
Susan Enberg, verksamhetsledare De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.
Charlotte Mäkelä, organisationssekreterare Ålands hörselförening r.f.
Erika Strömberg, organisationssekreterare Ålands synskadade r.f.
Regina Österlund, demensrådgivare Demensföreningen på Åland r.f.