DELA

Handel med äggsamlingar styrs av lagar och regler

Torget i Nya Åland och Marknaden i Ålandstidningen kan man läsa att en person önskar köpa en äldre äggsamling.
Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering vill informera om att det i vissa fall krävs tillstånd för att köpa och sälja exemplar av fridlysta djur.
I vissa fall behövs tillstånd från Ålands landskapsregering, i andra fall från Finlands miljöcentral och ibland från båda instanserna.
Det är både naturvårdslagen och EU:s bestämmelser för anskaffande och saluföring av exemplar av fridlysta djur som styr detta.

I landskapslagen om naturvård 1998:82, 20 § sägs:
”Det är förbjudet att utan landskapsregeringens tillstånd överlåta, ta emot eller på annat sätt anskaffa, saluföra eller hålla i ägo exemplar av arter som är ständigt fridlysta enligt denna lag, såvida de inte lagligen erhållits före denna lagens ikraftträdande.”
Vilda däggdjur och fåglar samt fåglarnas bon och ägg är alltid fridlysta, förutom de djurarter som är föremål för jakt enligt jaktlagstiftningen.
När det gäller tillstånd enligt naturvårdslagen är det landskapsregeringen som beviljar det.

I Rådets förordning nr. 338/97 om skyddet av arter av vilda djur genom kontroll av handel med dem (Cites förorning), artikel 8, sägs:
”Det är förbjudet att köpa, att erbjuda sig att köpa, att förvärva förkommersiella ändamål, att för kommersiella ändamål för allmänheten förevisa, att använda i vinstsyfte och att försälja, att inneha för försäljning, att saluföra eller att för försäljning transportera exemplar av de arter som upptagits i bilaga A.”
Vilka arter som ingår i bilaga A framgår av nedanstående länk: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:212:FULL:SV:PDF.
Om man säljer eller köper t.ex. en äggsamling måste man beakta de här bestämmelserna. Exemplar som är äldre än 50 år är dock undantagna från reglerna.

Finlands miljöcentral är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller EU:s bestämmelser: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=25290&lan=sv
Om du undrar något är du även välkommen att kontakta oss på miljöbyrån.
Inkeri Ahonen
Biträdande naturvårdsintendent