DELA

Hamnen i Mariehamn

Undertecknad var hamndirektör för Mariehamns Hamn under åren 1987-2010 och då naturligtvis ansvarig för hamnens underhåll.

Hamnen undersöktes kontinuerligt av dykare, filmades, stålspontens tjocklek vid de olika kajerna undersöktes med mera.
Reparationer av skador gjordes i stort sett varje år vartefter nya skador framkom, vissa reparationer var stora både till omfånget och kostnaden.
Med den trafik man har idag uppstår nya skador mycket snabbt.

Av de skador som finns idag är säkert vissa allvarliga så till vida att de behöver åtgärdas fortast möjligt.
Å andra sidan är tyvärr de erosionsskador som uppstår av de starka propellerströmmarna sådana som uppstår hela tiden och inte kommer att försvinna fast man nu utför ett större underhåll.
Reparationen av skador måste alltid prioriteras eftersom pengar aldrig finns för allt.

Min allmänna bedömning utgående från det som framkommit är att nuvarande skador inte avviker från det som alltid kommer att finnas och inte utgör en direkt risk för hamnens användning såvida underhållet sköts i tid och på rätt sett med användning av nödvändiga tekniska experter.
Vissa kajer är också gamla och kommer senare i något skede att måsta förnyas.

Några av de äldre kajerna är från början dimensionerade enligt den tidens krav för betydligt mindre fartyg, vilket också gör den löpande skaderisken större.
Också pontonen ”Alex” besiktigades och underhölls vid behov kontinuerligt, tankarna målades invändigt, målades utvändigt ovan vattenlinjen, nya zinktackor applicerades, plåttjockleken i vattenlinjen mättes mm.

Under en del av min tid var pontonen också klassad med regelbundna inspektioner av klassen, den drogs ur klass på grund av man fordrade dockning vilket inte var möjligt på grund av trafiken och inte kunde göras på Åland.
Pontonen var försäkrad och försäkringsbolaget fordrar en regelbunden tillsyn.
Jan Sundström
Pensionerad sjökapten och hamndirektör