DELA

Hälsovårdarna är en värdefull resurs!

Signaturen ” Hälsovårdare i skärgården” ifrågasätter i en insändare om jag vet hur hälsovårdarna arbetar när jag föreslår att man möjligen kunde koncentrera barn- och mödrarådgivning på fasta Åland.

Jag har arbetat under 15 år med primärvård på Åland innefattande både mödra- och barnrådgivning. Min respekt för hälsovårdarna är mycket stor och i realiteten har nog hälsovårdarna och det övriga vårdkollektivet burit upp en stor del av primärvården i tider av läkarbrist och dålig kontinuitet. All heder åt denna yrkesgrupp.
Likafullt måste vi med det ålagda gigantiska sparbetinget se var inbesparingar kan göras. Jag tror (se min insändare 9/9) att vi lättast och men minst konsekvens för patienten kan spara genom att se över rutinerna för vård utom Åland.

Vi måste i våra besparingar alltid utgå vad som är bäst för patienten. På vilket sätt kan resurserna bäst samordnas till patientens fromma?
Barn- och mödrarådgivning erfodrar en viss volym för att kvaliteten skall bli bra. På hela Åland har vi omkring 250 förlossningar/år. Fördelar vi dessa kommunvis så finner vi att en del kommuner endast når upp till en handfull gravida och nyfödda/år.
Vi har redan koncentrerat en stor del av mödrarådgivningen till Mariehamn och Godby och jag tror detta är bra. Jag ställer frågan om en ytterligare koncentrering kunde göras? Jag tror det är möjligt och jag tror också att kompetensen gagnas av en större volym.

Signaturen ”Hälsovårdare i skärgården” framför att man valt hälsovårdaryrket för den stimulerande bredden och att man inte enbart vill arbeta med hemsjukvård. Jag tror att vi måste ha befolkningens och patienternas behov som utgångspunkt.
Det preventiva arbetet är mycket viktigt. Skolhälsovårdarna har en otroligt viktig roll att fylla och denna resurs skulle behöva ytterligare förstärkning. Vår skolmiljö är i dag förenad med många riskfaktorer där hälsovårdaren är en omistlig resurs. Livsstilsmottagningen är också en preventiv verksamhet som tveklöst kunde utökas. Detta är preventiv vård när den är som bäst.

Men likafullt – de sjukas behov är viktigast. Hemsjukvården ute i kommunerna måste vara decentraliserad och måste finnas tillgänglig dygnet runt ( här ställer man sig frågan hur detta behov skall tillgodoses i skärgården om hälsovårdarberedskapen bantas för kraftigt).
I dag finns det en del skrankor mellan den kommunala hemvården och ÅHS hemsjukvård som betingas av ett stelbent regelverk. Även här tror jag att ytterligare synergier kunde vinnas.
Hälsovårdarna utgör en viktig resurs – tveklöst. Det finns områden där det preventiva arbetet är både kostnadseffektivt och viktigt som t.ex. i skola och livsstilsrådgivning.
Det finns områden där en koncentrering av kompetens och resurser gagnar patienten genom större patientvolymer. Det finns andra områden som bygger på patientnära service – såsom hemvård och hemsjukvård. På fasta Åland är inga avstånd längre i tid än tunnelbanan från Hässelby till Slussen.

Avslutningsvis väcker nog ÅHS sparbeting förvåning beaktande landskapets övriga utgifter. Lägg Föglötunneln i malpåse, det är inte rätt tid och knappast heller rätt plats.

Mogens Lindén