DELA

Hållbarhetslöftet berör ofrånkomligen ekonomin

Replik till Isabel Kvarnfors inlägg i Nya Åland, fredag 6 mars 2020.

Ålands största klimat- och miljöfrågor är transporterna till och från den åländska skärgården inklusive de så kallade ”faståländska” öarna och Mariehamn, samt fiskodling i nätkassar. Fiskodlingarna är ingen svår fråga att lösa, men innebär en besvärande omställning – både tekniskt och ekonomiskt – för berörda, som långsiktigt bör ges möjlighet att flytta upp verksamheten på land. Svårare är det med transporterna, som har så stor betydelse för hela det åländska samhället både ekonomiskt och genom den omfattande transportservice som idag erbjuds.

Men faktum kvarstår att trafik med stora kryssningsfartyg liksom även med andra färjor i regelbunden trafik släpper ut stora mängder klimatgaser och skadar därtill vattenmiljön, särskilt inom skärgården.

Med tanke på transportapparatens stora ekonomiska betydelse, är det svårt att alls få igång en diskussion om miljöanpassning och alternativ.

Man sågar inte utan protester av den gren man sitter på! Men frågan om ett lite större flygplan av en typ med utsläpp jämförbara med en buss hör sakligt inte hemma i den här miljödiskussionen, medan frågan om hybridfärjan i jämförelse med en fast tunnelförbindelse är viktig i ett sammanhang som berör framtidens kommunikationer österut genom skärgården mot Finland.

Det är på lång sikt miljömässigt en fördel att låta snabba persontransporter löpa i landbaserade fordon, och i luften, medan transport av tungt gods säkerligen kan föras i optimal, låg hastighet till sjöss utanför den känsliga skärgårdsmiljön. Tunnlar och broar – Ja!

Vägbankar i vatten – Nej! Långsamt gående färjor inom vattenområden, där tunnlar och broar inte är möjliga eller onödiga på grund av litet transportbehov – Ja! Men en sådan omställning kostar och kräver naturligtvis långsiktig ekonomisk planering. Hållbarhet är miljöanpassning inom ramen för en fungerande ekonomi. Ofrånkomligen! Men Isabel Kvarnfors påpekande är på sin plats. Finns det något utrymme för klimat- och miljöaspekter i verkställandet av hållbarhetslöftet?

Troligen inte!

JAN WESTERBERG