DELA

Hållbarhetsanalysen för Stornäset redan utförd

När landskapsregeringens utlåtande om delgeneralplaneringen för Kastelholmsområdet kom ut rådde delade meningar om hur utlåtandet kunde tolkas vad gäller Stornäset. Medan utlåtandet inte är så tydligt på den punkten som det kunde ha varit, är utlåtandet i sin helhet ändå klart emot att förstöra Stornäset genom att bygga en golfbana där.
Utlåtandet rekommenderar att Stornäset ”hålls öppet för allmänhetens rekreation och friluftsliv samt för skoglig försöks- och informationsverksamhet” och att man ”bör beakta förutsättningar för att idka fritids och yrkesfiske” i närheten ”inte försvåras eller inskränks”. Dessa är rekommendationer som Landskapsregeringen vill att ”i möjligaste mån beaktas” vid planeringen. De paragrafer som näringsminister Eliasson hänvisar till som stöd för golfbanan är bara ”allmänna synpunkter.” Om det finns en konflikt mellan de olika delarna av utlåtandet, och det finns det, är det klart att rekommendationerna väger tyngst.

Utlåtandet visar tydligt att majoriteten av regeringen verkligen vill värna om den natur- och kulturmiljö som finns kvar i Kastelholmsområdet och står därmed fast vid den antagna regeringsdeklarationen att verka för en hållbar utveckling.
Stornäset ingår som en del i Kastelholmsområdet och dess speciella natur- och miljövärde är helt beroende av att det bevaras i sin helhet. Helheten är av avgörande betydelse för all verksamhet som bedrivs inom området, för friluftsliv och skogsbruk och inte minst för den biologiska mångfalden.
I utlåtandet står det att en hållbarhetsanalys kommer att göras innan ett beslut om golfbanan tas. Det är en ny formulering. Förut hette det att LR skall försöka rita in en golfbana på området och dela upp Stornäset i golf och icke golf-områden. En hållbarhetsanalys är något helt annat. Vilket är det man planerar för – en hållbarhetsanalys för Stornäset eller försök att hitta ett sätt att få dit en golfbana? Vilka är frågeställningarna och referensramarna för analysen? Vilka skall utföra den och vad har de för kompetens? Om det skall vara en ordentlig hållbarhetsanalys så bör man ha ett ordentligt samråd om frågeställningar och referensramar innan man ens börjar med själva analysen.

Vi ifrågasätter även varför landskapsregeringen håller på med detta överhuvudtaget. Tidigare diskussioner och arbete med frågan i både landskapsregeringen och lagtinget har varit baserade på en ansökan från Ålands Golfklubb. Men det finns inte längre någon ansökan om att få bygga en golfbana på Stornäset. Golfklubben kunde inte visa ett sätt att bygga en golfbana på Stornäset som var kompatibelt med landskapsregeringens och lagtingets villkor (att inte förstöra miljövärden, inte strida mot principbeslut m.m.) och därför kastades ansökan av näringsminister Eliasson förra sommaren. Man kan alltid ansöka på nytt men det har ingen gjort. Det ser ut som näringsminister Eliasson, som redan då var jävig i frågan, nu på eget initiativ och med skattemedel börjar göra förberedelser för en ny ansökan.

Redan 2009 redogjorde de sakkunniga tjänstemännen på de berörda byråerna, i sitt utlåtande om Stornäset, att området inte bör exploateras till golfbana. Vi anser att den analysen borde vara mer än tillräcklig.
Stornäsets vänner