DELA

Hållbar tillväxt

Den åländska konkurrenskraften måste stärkas. Ett av näringslivets tydliga önskemål är lägre el- vatten- och avfallsavgifter. Jag vill lyfta fram den cirkulära ekonomins möjligheter till att sänka driftskostnaderna.

Cirkulär ekonomi handlar om att minska avfall och istället ta tillvara restprodukter. I första hand ska material återanvändas, i andra hand materialåtervinnas och i tredje hand ska material energiutvinnas. Detta går väl att applicera på näringslivets önskemål om lägre el- vatten- och avfallsavgifter.

Värme och kyla kan återvinnas, det pågår ett intensivt arbete med att utveckla energilagring, vatten kan recirkuleras och EUs avfallsdirektiv kommer att leda ett än mer storskaligt arbete med att återbruka och återvinna material vilket kommer att minska avfallskostnaderna och istället kommer avfallet att vara värdeskapande.

Det låter enkelt, och dessutom är många lösningar enkla också i praktiken. Problemet är att investeringarna som sänker driftskostnaderna ofta så pass dyra att det inte är försvarbart för företagen att ställa om. Därför menar jag, och liberalerna, att det behöver finnas särskilda stöd för cirkulärekonomiska investeringar.

Det bör också understrykas att det finns tydliga EU-gemensamma mål om att ekonomin ska ställas om till cirkulär ekonomi. Det betyder att det finns EU-medel att söka. Det är synd att Åland inte tagit del av denna möjlighet under de senaste åren.

Den cirkulära ekonomin är bra för företagen genom sänkta driftskostnader och genom att kostnader kan omvandlas till intäkter genom en förändras syn på restprodukter. Men det finns också stora vinster för samhällsekonomin; infrastruktur för el, vatten, avlopp och avfall är dyra. Det vore mycket bra om vi kunde minska behovet av denna typ av nyinvesteringar.

Kommande näringspolitik behöver arbeta utifrån det att framtidens företag är hållbara, att bolagens miljöprofil är ett centralt försäljningsargument och att EU-regleringarna med all sannolikhet kommer att strängeras då det gäller miljö- och klimatfrågor. Miljöpolitiken som menar att företagen och marknadsekonomin är de onda måste ta slut.

Istället måste vi föra en politik som ser potential och realiserar värdet i att det offentliga och det privata arbetar tillsammans för en ren Östersjö, ett fossilfritt Åland och ett Åland med en stark, hållbar tillväxt.

INGRID ZETTERMAN (LIB)