DELA

Hållbar ekonomi

I budgetbetänkandet från Finans- och näringsutskottet finns följande att läsa under landskapets budgetekonomi. ”Reformer som genomförts bör analyseras för att kunna fastställa om målsättningarna med dessa uppnåtts samt för att vid behov kunna vidta nödvändiga justeringar. Bolagiseringar och avknoppningar i form av affärsverk bör analyseras på motsvarande sätt och styrdokument samt ägardirektiv följas upp för att vid behov revideras”.

Detta är en mycket bra skrivning och kommer att betyda mycket i arbetet för att skapa en hållbarhet i landskapsekonomin.

Landskapets ekonomi är ansträngd, mycket ansträngd. Därför är det av stor vikt att dra största möjliga nytta av alla reformer som genomförs gällande avdelningar och byråer. De indirekta ekonomiska vinsterna i form av rationaliseringar, ökad effektivitet, personaloptimeringar, minskad överlappning och synergier ska vara och är förhoppningsvis betydande efter en reform eller omstrukturering.

Incitamentet med en reform eller omstrukturering är inom näringslivet i princip alltid av ekonomisk natur. Att för en mindre peng kunna producera mer eller serva fler på ett billigare sätt. En ekonomisk målsättning sätts upp med vad omstruktureringen ska ge då den är genomförd. Direkta vinster i form av lägre personalkostnader adderas med de ovan nämnda indirekta vinsterna. Omstruktureringar i näringslivet är ofta väl genomarbetade och konsekvensanalyser i bägge riktningar görs för att se till att önskad effekt uppnås. Inget företag har idag råd att tappa produktivitet och marknadsvärde p.g.a. en luddig omstrukturering. Visar det sig ändå att omstruktureringen inte gav det önskade resultatet, styrs verksamheten snabbt om i rätt riktning.

Omstruktureringar inom näringslivet handlar om att skapa konkurrenskraftiga företag. Samma tankegång bör i dessa tider även inkludera landskapet. För landskapet bör målsättningarna man önskar uppnå med en omstrukturering vara tydligt uppritade. Målsättningen ska givetvis vara att optimera de direkta o indirekta ekonomiska effekterna, det är ett måste i dagens ekonomiska situation och enda vägen till en hållbar ekonomi.

John Holmberg

Liberal lagtingsledamot