DELA

Håll öppen frågestund med nya Vårdödirektören

Det är med viss tillförsikt som vi kan konstatera att den politiska ledningen i Vårdö kommun nu börjar inse det problematiska i den situation som tillsättningen av den nya kommundirektören försatt kommunen och dess invånare i.

Rekryteringsgruppen, som varit ansvarig för den beklagliga anställningen, föreslår nu att man vid ett extrainsatt möte med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bjuder in den nya kommundirektören att göra avbön. Syftet tycks vara att ge honom chansen att offentligt ta avstånd från sina tidigare grundläggande högerextrema politiska värderingar och sin fascistiska människosyn.

Vi anar att det dock kan behövas ett mer gediget utfört arbete i praktiskt demokratiskt beslutsfattande, inte minst för att visa den nya kommundirektören att det finns alternativa metoder att hantera brännande politiska frågeställningar än de han tidigare gett uttryck för som framträdande företrädare för Nordisk Ungdom.

För att inte riskera att kommunledningen åter hamnar i en besvärande situation där problemet med kommundirektörens bakgrund bagatelliseras eller tonas ned, uppmanar vi invånarna i Vårdö kommun att man kräver att den aktuella anställningen blir föremål för ett fullmäktigebeslut. Vi föreslår att man vid fullmäktigemötet bjuder in samtliga kommuninvånare och massmedia att närvara i en öppen frågestund med den nya kommundirektören. Att tillåta envar som är berörd av viktiga politiska beslut att fritt och öppet ge uttryck för sina synpunkter och värderingar anses som något självklart i ett demokratiskt samhälle.

Efter ett sådant möte, som förhoppningsvis präglas av en respektfull och allvarlig diskussion, torde det kunna stå klart för fullmäktigeledamöterna hur det allmänna förtroendet för kommundirektören ser ut. Låt sedan fullmäktige fatta beslut om man skall ge honom det ansvarsfulla arbetet att som högsta tjänsteman leda det praktiska arbetet i Vårdö kommun eller helt enkelt säga upp anställningskontraktet och inleda en ny rekryteringsprocess.

Med tanke på de ideologiska övertygelser som kommundirektören gett uttryck för så sent som för två år sedan kan detta även vara en intressant och exotisk erfarenhet för honom själv. Som kronan på verket har Vårdö kommun och dess invånare dessutom i akt och handling visat på ett politiskt hantverk och en tilltro till en demokratisk, jämlik och inkluderande människosyn som man i slutändan förhoppningsvis kan känna sig stolta över och stärkta av.

Alice Sundman och Tomas Strömbom