DELA

Håll hela Åland levande

Lite nu och då framförs åsikter om att en kommunreform behövs för att få den offentliga servicen billigare och effektivare.
Nu senast anser man att en gemensam äldreomsorg för hela Åland är ett måste för att vi skall ha råd med att ta hand om en allt mer åldrande befolkning.
Åsikterna är ofta svepande med orden att vi måste ha en effektivare verksamhet.
Ingen har ännu ,vad jag sett, kommit med konkreta siffror som visar att det blir billigare och effektivare med större enheter.
Tvärtom så finns det många exempel på att det blir dyrare med större enheter.

För att ta några exempel från min egen kommun Saltvik:
Om Saltvik idag skulle vara med i sopsamarbete MISE så skulle det idag kosta kommunens innevånare ca 135.000 euro per år. Kommunen handhar det idag i egen regi, delvis i sammarbete med Finströms kommun, till en kostnad om 90.000 euro per år.
Jämför vi sedan åldringsvården på institutionsnivå så är kostnaderna för Sunnanberg Vårdhem i Saltvik 170 euro / dygn och klient, netto. Motsvarande kostnader för De Gamlas Hem och Trobergshemmet är ca 200 euro/dygn.
Om vi sedan dristar oss att i ett större samanhang jämföra Ålands största kommun, Mariehamn, med en mellanstor kommun , Saltvik, så kan vi i ÅSUB:S statistikbok för år 2012 läsa följande:
Mariehamns totala nettodriftskostnader är 4132 euro/innevånare och år och för Saltvik är motsvarande summa 3877 euro/ innevånare.

Med det här menar jag att ingenting eller mycket lite säger att det är både billigare och effektivare med större enheter. Tvärtom så tenderar större enheter bli dyrare.
Fördelen förutom det ekonomiska med dagens kommunindelning är att alla beslut kan tas nära innevånarna och att det garanteras att alla har nära till sin egen skola, barndagvård och åldringsvård.
Att hela Åland hålls levande ger också indirekt ekonomiska och mänskliga värden för alla som bor på Åland vare sig det gäller Mariehamn, landsbygden eller skärgården.
Med ovanstående siffror och resonemang som grund så kommer jag så länge jag har mandat i Saltviks kommun att jobba för att Saltvik förblir en självständig kommun med bibehållen egen service inom skola, barndagvård och äldreomsorg.
Runar Karlsson (C)
Kommunstyrelseordförande i Saltvik