DELA

Gymnasialstadiereform på rätt väg

Efter ett par otrevliga slängar åt olika håll kommer Sture Skogberg i sin insändare i lördagens tidning, med några positiva upplysningar om yrkesrektorernas arbete för att förbättra samarbetet skolorna emellan.
Debatten om gymnasialstadiets utveckling har låst sig kring det lagförslag som nu förfallit och kritiken har till stor del handlat om sättet att arbeta fram en reform. De flesta har uttalat sig positivt om att det behövs en utveckling inom gymnasialstadiet och att samarbetsmöjligheterna måste förbättras. Däremot har åsikterna gått isär då det gällt metoderna. Liberalerna har hela tiden hävdat att en hel del viktiga åtgärder kan genomföras inom nuvarande lagstiftning, vi har också hävdat att de som berörs skall vara delaktiga och att stora och viktiga reformer inte bör forceras fram. En eventuell lagförändring skall föregås av en noggrann planering och framför allt förankring.

Liberalerna antog i juni 2006 ett utbildningspolitisk program. Där säger vi att ”den studieförberedande utbildningen, Ålands lyceum, och den yrkesinriktade utbildningen har olika inriktningar och de skall också i framtiden vara åtskilda. Däremot kan samarbetet och samutnyttjande av resurser utvecklas.” Vi anser också att vuxenutbildningen skall vara fristående och ha en egen lagstiftning.

Mer konkret säger vi bland annat följande om gymnasialstadiets utveckling:
”En utvecklingsplan utarbetas i samråd med alla berörda grupper.
”Förändringar och omorganisering som föreslås i utvecklingsplanen sker stegvis under en femårsperiod
”En ledningsgrupp, rektorernas nuvarande samarbetsgrupp, får ansvar för att samarbetet mellan skolorna utvecklas i enlighet med utvecklingsplanen.
”IT- resurserna samutnyttjas och utvecklingen samordnas.
”Nytt tjänstekollektivavtal framförhandlas, lärarna skall utan hinder kunna undervisa på olika skolor och program.
”Schemaläggningen samordnas så långt det är praktiskt möjligt så att de studerande också kan välja ämnen som inte ingår i det egna programmet

Debatten om struktur 07 har visat att det finns olika politiska kulturer, eller snarare förhållningssätt. Liberalerna tar utgångspunkt i medborgarperspektivet, den enskilda människans behov är vägledande, berörda skall vara delaktiga i reformer och den kunskap som finns inom organisationen skall tas till vara.
Viveka Eriksson
liberalerna, ordförande