DELA

Gyllene läge stöda vitaliseringsprojekt

EU har under sommaren enats om vitaliseringsåtgärder för medlemsstaterna i en sällan skådad storleksordning om 750 miljarder euro. Det är många kriterier som ska uppfyllas innan man kan komma i åtnjutande av dem och det är många länder och regioner i Europa som konkurrerar om dessa medel. Vi på Åland är inte unika i det hänseendet. Finland har ändå preliminärt utlovat Åland sin beskärda del av kakan.

Nu skulle det vara läge att undersöka möjligheterna till ett bilateralt samarbete mellan Finland och Sverige gällande större infrastrukturprojekt. Sådana är redan på gång i projekteringsskede i till exempel Kvarken och likaså har vi ett väldigt långt förberett större projekt på Åland, nämligen tunneln till Föglö.

Den skulle innebära stora fördelar för hela Åland i form av effektivare och miljövänligare transporter för såväl handel och industri som den privata delen av befolkningen, vilket skulle underlätta mobiliteten av arbetskraft, fast- och fritidsboende.

Genom de initierade komplementen i form av hamnanläggningar och en omläggning av skärgårdstrafiken skulle även avståndet till den östra delen av den skärgård vi delar med sydvästra Finland förkortas samtidigt som logistiken medger fortsatta förbindelser från västra Åland till den svenska sidan.

Därmed skulle Åland bli en gemensam knutpunkt, låt vara inte lika betydande för Sverige som för Åland och Finland men ändock.

Därtill ska man inte bortse från den mycket stora andel av svenskar som har sitt fritidsboende på Åland, varifrån det såväl jobbas på distans som veckopendlas till Storstockholm, där vi har en betydande gemensam arbetsmarknad. Det finns alltså ömsesidiga intressen att gå vidare med att utveckla infrastrukturen för ålänningar, finländare och svenskar på Åland.

Att förverkliga tunnelprojektet som är så långt projekterat och klart för att sätta spaden i marken, som någon valde att uttrycka det under valrörelsen för ett år sedan, är klokt. Det ger arbetstillfällen, är kostnads- och systemeffektivt och miljövänligt i många hänseenden.

Det är värt att studera förslaget närmare i en synnerligen brådskande ordning. Sverige har ett ännu outtalat ansvar för de ekonomiska följder som deras vägval i bekämpningen av pandemin lett till för Åland i form av kriser för sjöfarten i Östersjön i allmänhet och i synnerhet för de åländska rederierna varför det finns incitament för att stöda åländska initiativ.

Samtidigt har den finska regeringen ett uttalat ansvar för de konsekvenser som undantagstillståndet och oklara regelverk gett upphov till för det åländska samhället.

Det är ett gyllene läge nu att gemensamt stöda ett åländskt vitaliseringsprojekt i större skala för att lappa där politiken och strategierna tidigare gått litet snett. Bollen är hos vår regering. Är vi modiga nog?

RAINER JUSLIN

(LIB) LAGTINGSLEDAMOT