DELA

Gyllene chans till förändring

Vad som behövs i dagsläget är en radikalt ändrad byggpolitik för att få bukt med dåligt byggande. Det är bara myndigheterna som kan åstadkomma detta. Det finns inte tid till meningslöst pladder kring runda bord längre, konkreta åtgärder är det som gäller.
Bland annat måste nya upphandlingsbestämmelser åläggas byggherren. I bygglovet måste byggtiden fastställas. Det måste bli brottsligt att avvika från bestämmelserna. Kontrollen av bygget skall ske av byggnadsnämnderna och byggnadsinspektörerna.
Något måste ovillkorligen ske för att stävja mögelhusbyggandet som nu pågår.
En radikal ändring får man inte med svenska byggbestämmelser, det blir körning i samma gamla hjulspår som vi känner till mycket väl. Det skiljer inte mycket mellan Finlands byggbestämmelser och Sveriges.

Åland har en gyllene chans att förändra lagar och förordningar men man måste komma ihåg att alla förändringar måste godkännas av statsmakten och EU innan dom sätts i kraft.
Åland kan mycket väl även i fortsättningen använda sig utav Finlands byggbestämmelser.
Huvuddelen av bestämmelserna finns på svenska och det som finns bara på finska kan mycket väl översättas. Om vilja skulle finnas på Åland så kunde man i samarbete med Svenska Byggmästareförbundet i Finland begära statsmedel för att få översatt. Om vilja skulle finnas!

Jag skall i det följande kommentera mitt ställningstagande i mina fem teser:
Tes nr 1. Ett husbygge skall i samband med bygglovet genomgå en så kallad fuktdimensionering. En neutral konsult skall granska de olika konsulternas, var för sig uppgjorda ritningar. Denne skall ha makt att ändra där han anser att de olika konsulterna missat. Tex. skall han kunna beordra att huset ändras om en arkitekt eller konstruktör gjort missar tex. ritat en källare på ett hus placerat i låglänt mark. Denne skall bestämma minimibyggtid med mera
Kommentar:
En neutral konsult utanför Åland skall bedöma ritningar och upplägg på ett husbygge i samband med bygglovsansökan. Denne konsults anmärkningar måste man följa likt ett myndighetsbeslut. Det byggs alltför snabbt idag, byggtiden skall fastställas i bygglovet.

En oberoende konsult bör kontrollera ritningar, konstruktioner, topografin, markbeskaffenhet, grundvattennivåer med mera. Om hotet om klimatförändringar håller streck så kan havsvattennivåerna stiga med säg en meter på hundra år. Om vattennivån höjs i Atlanten stiger det även i Slemmern, det är kommunicerande kärl idag.
Det nu aktuella Alandica Kongress och Kulturhusets grundkonstruktioner byggs enligt min visuella bedömning bara ca en halv till en meter ovan Slemmerns vattenyta. Säg att vattnet på 50 år stiger 50 centimeter, ja då står grundkonstruktionerna i vatten vid högvatten och det vet vi vad det leder till. Är det så vi vill bygga för våra barn.
Nog vore det befogat att en oberoende konsult från fastlandet, Sverige eller Holland kunde tittat och bedömt huset innan bygglov gavs och man satte spaden i marken.

Det får inte heller vara som nu senast i Hjärup, Skåne att ett innertak rasar ner i ett sjok på en sekund. Konstruktionerna måste kontrolleras av en oberoende konsult innan man bygger till exempel ett innertak. Man misstänker nämligen i detta fall ett konstruktionsfel och sådant utsätter människor för livsfara. Det är enligt min mening bara en tidsfråga innan ett tak störtar in med en hall fullsatt av människor.

Tes nr 2.
Byggnadsfirmor som uppför ett hus skall vara auktoriserade och kunna ställa garantier för husets bestånd typ resebranschen. Byggnationen utförs på löpande räkning med en av byggherren betald projektledare som har makt att stoppa ett bygge eller kasta ut entreprenören om han slarvar. Garantin skall förlängas till 20-25 år. Det skall bli straffbart att deltaga i ett mögelhusbygge som det uppges vara i Tyskland.
Kommentar:
En säng av kvalitet har en garantitid om 25 år. Är det då rimligt att ett husbygge har endast 2 år, samma som en hårfön.
Vore det inte rimligt att myndigheten, byggnadsnämnden/inspektionen har totalansvaret för ett husbygge. Myndigheten arbetar under tjänstemannaansvar.
Det måste ju rendera någon form av straff om man slarvar, modell som i Tyskland.

En kommentar också till upphandling av byggnadsentreprenader. I normalfallet vid ett köp är det ju så att köparen bedömer om han vill köpa billigt och få sämre kvalitet eller köpa dyrare för att få en bättre kvalitet. Man kan göra den gamla liknelsen om bilarna Mercedes och Lada, vilka som bekant skiljer i pris. I byggbranschen gör man precis tvärtom, man köper oftast det billigaste, billigt och bra har aldrig gått ihop?
Nej en annorlunda ordning vid upphandling bör komma till stånd enligt min mening.
När det gäller ledning av ett husbygge har vi idag en politiskt tillsatt kommitté och vi ser resultatet. Det borde i stället vara yrkeskunskap som leder byggnadskommittén ev. med någon politiker som övervakar hur pengarna används..

Tes nr 3. Byggnationen kontrolleras av byggnadsinspektionerna. Bygget kontrolleras varje dag av byggnadsinspektören och han skall ha makt att ändra eller avbryta ett arbete där det är motiverat. De tandlösa byggnadskontrollanter vi har av idag behövs då inte.
Kommentar:
Jag har själv erfarenhet av arbetet som byggkontrollant och anser mig tala av erfarenhet.
Jag har svårt att förstå varför det uppstått ett system med privata kontrollanter när vi har en myndighet som är som gjord för kontroll av nybyggen. Byggnadsinspektionen skall idag tillkallas för att kontrollera armeringen innan betongen hälls i formarna och till slutsyn. Varför kan inte Byggnadsnämnderna kontrollera hela bygget som myndighetsuppdrag?
Bruno Fransholm