DELA

Grus i maskineriet

Landskapsregeringen sviker kommunerna och biter sig själv i svansen. Istället för att tillsammans fokusera på kostnadsminskningar och det förestående reformarbetet slår man nu undan benen för samrådsparterna, till ingen nytta.
I strid med lag avser regeringen låta bli att på tisdag besluta om justering av landskapsandelarna enligt kommunala basservicens prisindex. Andelarna utgör en retroaktiv ersättning för kostnader kommunerna haft för den service lagtinget ålagt dem att handha. En utebliven indexjustering innebär inte någon som helst inbesparing för Ålands offentliga ekonomi eller för skattebetalarna. Kostnaderna för fortsatt service påverkas ju inte, men ansvaret för finansieringen förskjuts från beställaren till producenterna av densamma.
För landskapet handlar det om 0,02 procent av budgeten. För enskilda kommuner innebär det behov av skattehöjningar upp till en halv procentenhet vardera, enkom för att kompensera bortfallet. Detta samtidigt som andelarna redan minskat det senaste året, och kommunernas skatteutveckling sviktar. En utebliven indexjustering slår dessutom hårdast mot de redan svagaste kommunerna, och förstärker därmed den regionala obalansen. Det leder till relativt större skattehöjningar där såväl skattenivåerna som skuldbördan redan är högst.

Kommunförbundet är öppet för förändringar och diskuterar gärna ansvarsfördelningar och finansieringsprinciper. Men det ska då ske enligt överenskomna villkor, med rimliga tidsramar och respekt för varandras förutsättningar. Förslag måste beredas och effekterna utredas. Regeringens nu alltför sent framförda förslag strider mot såväl lagstiftning som grundläggande juridiska principer, och även mot det färska avtalet om samrådsförfarande, och slår hårdast mot de svagaste kommunerna. Det kan inte accepteras.
Just nu när alla borde se över sina egna kostnader läggs istället tid och energi åt att strida om två promille av landskapets budget. Sådana här utspel inverkar negativt på förtroendet och relationerna mellan parterna och riskerar att försvåra det fortsatta arbetet med den övergripande reformen, samtidigt som det inte ens innebär en nettobesparing för den gemensamma ekonomin.
Erik Brunström
Förbundsdirektör, Ålands kommunförbund