DELA

Groteskt sätt att fatta beslut

Äldreomsorgschefen Pauliina Körkkö förklarar i Tidningen Åland i doserande ordalag varför treskiftsarbete ska införas för alla inom äldreomsorgen i staden. Vi får veta att för de boende blir det ingenting övermäktigt och att många äldre kommer att tycka om att deras dagpersonal också jobbar nattetid. Hur vet Körkkö det? Hon har inte hört de boendes åsikt. Ingen av de som fattat beslutet om treskift har besvärat sig med att efterhöra de äldres synpunkter och önskemål i fråga om införandet av obligatoriskt treskiftsarbete.

Likaså förklarar Körkkö att förändringar väcker negativa reaktioner och alldeles särskilt hos dem som inte vet så mycket om metoden eller har erfarenhet av den. Detta som ett svar till de 126 namnunderskrifter som lämnats in mot metoden att införa treskiftsarbete för alla. Hur vet Körkkö att den personal som protesterar inte vet så mycket om metoden? Hon och den övriga ledningen har ju inte informerat eller diskuterat metoden med de anställda utan efter att beslutat fattats meddelat de anställda att treskiftsarbete ska införas från årsskiftet 2019.

Sättet på vilket socialledningen fattar beslut över de anställdas och klienternas huvuden blir alltmer groteskt. Denna form av ”management by perkele” passar helt enkelt inte in på den känsliga verksamhet som karaktäriserar äldreomsorgen. De anställda utför ett enormt arbete och många satsar både hjärna och hjärta för att de äldre ska ha det bra. Arbetet är krävande. Att förena arbete och familj på ett bra sätt är grunden för att de anställda ska orka och motiveras till att göra ett bra arbete.

Att välja natt- eller dagjobb ska vara en rättighet. Likaså ska den som vill jobba treskiftsarbete medges den möjligheten. Frivillighet vid val av arbetstider är den bästa politiken med tanke på personalens trivsel och klienternas bästa.

Varför kör socialledningen över personal och klienter? Den frågan har upptagit mig en längre tid. En möjlig förklaring är att det ligger pengar i att införa treskiftsarbete. Det är nämligen så att äldreomsorgschefen har ett företag tillsammans med en kompanjon. Detta bolag tillhandahåller sociala tjänster som ska komplettera och stöda den kommunala socialtjänsten.

Socialdirektören har beviljat äldreomsorgschefen rätt att utöva bisyssla till den 14.8.2018 det vill säga jobba med sitt företag under förutsättning att företagets tjänster inte riktar sig till klienter inom stadens äldreomsorg, inklusive hemtjänstklienter oberoende av ålder. Enligt uppgift har äldreomsorgschefen beviljats ett års tjänstledighet från och med 15 augusti detta år för att jobba med sitt företag. När implementeringen av treskiftsarbete inleds är nuvarande äldreomsorgschef troligen tjänstledig och upptagen med sitt företag.

Om staden inför treskiftsarbete kommer det att behövas extra insatt personal för få till stånd en heltäckande bemanning inom äldreomsorgen. Det skulle inte förvåna om de tjänster som äldreomsorgschefens företag erbjuder lämpligt nog skulle komma väl till pass i ett sådant läge. Att äldreomsorgschefen beviljats rätt till bisyssla för konkurrerande verksamhet är stötande och troligen lagstridigt. Jag har fråga om saken och fått svaret att allt är i sin ordning. Trots det ser jag det som ytterst olämpligt med tanke på att äldreomsorgschefen har tillgång till sekretessbelagd information om alla som får, anhåller om och eller frågar om stadens service och tjänster inom äldreomsorgen.

Jag har inget emot att det bildas företag som säljer sociala tjänster men då ska företagandet vara oberoende. Enligt mig borde äldreomsorgschefen inte ha beviljats rätt till bisyssla för att bedriva konkurrerande verksamhet. Önskar äldreomsorgschefen jobba som privatföretagare är det självklart att hon ska göra det men då ska hon lämna sin kommunala tjänst. Att både äta kakan och ha den kvar är ett alltför högt pris för mariehamnarna att betala. Våra skattepengar ska användas för de äldres bästa och deras trygghet samt personalens trivsel och välbefinnande.

Barbro Sundback (S)