DELA

Gratisbussen är till för alla

Gratisbussen är ett verkligt alternativ till den alltför omfattande biltrafiken i staden. Den är av god kvalitet och turerna är rätt täta. Man slipper det besvär och de risker bilkörandet medför samt onödiga bränslekostnader och behöver inte ha ont samvete för att sprida avgaser och buller. Trots allt detta har de flesta fortsatt att dagligen köra bil i Mariehamn och biltrafiken har ökat.
Det är föga underligt då Mariehamns stad fortsatt att gynna biltrafiken genom att med skattemedel bygga nya parkeringsplatser (t.o.m. parkerings-grottor), bilvägar ända fram och prioriterat bilvägarna beträffande underhållet med mera. Det märks nu tydligt vid vinterföre.

Några motåtgärder har inte gjorts ens genom information om biltrafikens skadeverkningar och gratisbussen har inte marknadsförts. Nu tänker politikerna dessutom avgiftsbelägga busstrafiken och göra turerna betydligt färre, till och med så att skolorna måste ändra sina lektionstider. Detta trots att inga betydande inbesparingar då görs. Istället kommer biltrafiken ytterligare att öka med nackdelarna: ökade avgaser och buller, olyckor och kostnader. Dessutom hindrar det inflyttning till stan, eftersom det skulle medföra ökat antal bilar, där taket redan är nått.

Stadens attraktionskraft både för fast bosättning och turister minskar, eftersom alla vill ha ren luft och lugn och ro, stadens image försämras. En god kollektivtrafik är ju ett kriterium för en god boningsort. Det är även en jämlikhetsfråga, om bussresenärerna ska betala för sig, då bör även bilisterna betala för vägarna, parkeringsplatserna, olyckorna m.m. Dessa kostnader är flerdubbla (bilskatterna går ju till landskapet via statskassan, kommunen får inget). Frågan blir då omvänd: vilka intäkter får staden av biltrafiken ? Då måste man alltså börja avgiftsbelägga även biltrafiken.

I de allra flesta fall är det bekvämligheten som är den verkliga orsaken till att man tar bilen. Man är för lat för att ta bussen, än mindre cykla eller gå, fastän sträckan skulle vara bara 1-4 km ! Detta märks genom att en bil inte tycks räcka för de flesta familjer, utan man kör med flera bilar. Man kan alltså inte samåka ens inom familjen. De flesta bilarna kör ju tomma, det vill säga endast chauffören sitter i dem ! Det tycks inte ens hjälpa att bränslepriserna nu är skyhöga. Så förnuftigt är det inte om man tänker efter. Sedan klagar man på vägunderhållet, farthinder och andra trafikanter istället för att ta bussen eller gå några kilometer ! Det är ju bara skönt med en liten promenad. Det finns de som ännu tycker att det är coolt att köra med (helst nya) bilar. Men det kan jämföras med tobaksökning, som tidigare ansågs tufft. Och någon bra investering är det inte, pengarna går upp i rök.

Hur är det då tänkt att de som inte har eller vill använda bilar i onödan ska komma fram till exempel vid snöoväder, då många cykelvägar och gångvägar, såsom t.ex. genom Gröna udden inte vinterunderhålls, om bussen inte kör ? Man får ju inte gå på bilvägarna, och man måste vara mycket försiktig då det alltid tycks vara fotgängarnas eller cyklisternas fel när olyckor händer. Nej nu gäller det för politikerna att ta sitt ansvar för mänskorna och miljön och fortsätta med gratisbussen och få bilisterna att minska på sin bilkörning istället. Politikerna ska visa gott föredöma och styra invånare till sundare levnadsvanor. Bussen är avsedd för alla och bilarna ska användas endast då bussen inte går, för längre sträckor, då man är många, eller då man mår dåligt. Det behovs bara lite planering. Många politiker har inte insett att om gratisbussen kommer bort är man tvungen att samtidigt vidta otrevliga åtgärder mot biltrafiken för att minska på den. Detta har dock inte ens nämnts. T.o.m. EU kräver att biltrafiken ska minska i tätorter, att koldioxid/monoxidutsläppen ska minska och en klimatstrategi borde finnas. Då ska man inte vidta åtgärder i motsatt riktning !
Bekymrad stadsbo