DELA

Gränskontroller av m/s Princess Anastasia

Genmäle med anledning av artikeln ”Ryskt rederi har lämnat Åland” (7.5 2012)

Bakgrund
St. Peter Line började trafikera rutten S:t Petersburg-Stockholm-Tallinn-S:t Petersburg våren 2011. Trafiken utvidgades i augusti till att även omfatta Helsingfors (S:t Petersburg-Helsingfors-Stockholm-Tallinn-S:t Petersburg) och senare Mariehamn.
Då trafiken inleddes i Helsingfors började Gränsbevakningsväsendet i Finland (nedan GBV) tillämpa den praxis vid gränskontroller som myndigheterna i Sverige utövade. Denna modell gick ut på att samtliga passagerare i fartyget blev utsatta för en noggrann inresekontroll. Trafiken från Helsingfors till Tallinn tolkades alltså löpa över de inre gränserna. Praxisen var dock inte förenlig med kodexen om Schengengränserna (nedan kodexen).

Senare gav GBV en föreskrift om att trafiken som bedrevs med fartyget m/s Princess Anastasia enligt kodexen hela tiden löpte över de yttre gränserna. St. Peter Line ifrågasatte GBV:s tolkning av kodexen för gränskontrollernas del.
Snart efter att föreskriften hade getts förhandlade staben för GBV med St. Peter Line samt också med svenska och estniska myndigheter. GBV beslutade att fortsätta kontrollverksamheten enligt den svenska praxisen och vänta på att Europeiska kommissionen tar ställning till vad som är en rätt tolkning av kodexen. Kommissionen framförde sin åsikt två gånger skriftligen och hänvisade till saken en gång muntligen. Enligt kommissionen ska trafiken som bedrivs med fartyget m/s Princess Anastasia anses ske över de yttre gränserna i samtliga medlemsstaters hamnar eftersom fartyget anlöper en hamn (S:t Petersburg) utanför medlemsstaterna. Rederiet har haft vetskap om kommissionens ståndpunkt sedan september 2011.

Situationen för tillfället
Efter kommissionens ställningstaganden beslutade GBV att från och med den 1 mars 2012 inleda verksamheten enligt gemenskapslagstiftningen. Enligt kodexen om Schengengränserna går samtliga passagerare, vare sig de lämnar fartyget eller stiger ombord, igenom en gränskontroll i Helsingfors och Mariehamn. För att uppfylla villkoren för inresa behöver en viseringsskyldig tredjelandsmedborgare bl.a. ett visum för flera resor om han eller hon stiger i land i flera hamnar i ett medlemsland. Lagstiftningen har inte förändrats sedan fartyget började trafikera rutten via Helsingfors i augusti 2011.

På stämpling av resedokument tillämpades en två månaders övergångstid (1.3–30.4.2012) enligt St. Peter Lines förslag. Under denna tid sattes ingen utresestämpel på resedokument. Detta innebar att det under övergångstiden ansågs vara tillräckligt med visum för en resa. Stämplingsförfarandet började tillämpas fullt ut från och med den 1 maj 2012 i samband med både inresekontroll och utresekontroll. Förfarandet hann inte tillämpas på Åland eftersom St. Peter Line avslutade trafiken via Mariehamn.

Åtgärder för att förändra situationen
För att förfarandet för gränskontroller ska kunna förändras krävs det ur lagstiftningens synpunkt att kodexen förändras, och där har kommissionen rätt att ta initiativ. Kommissionen kan lägga fram förslag om saken och därefter behandlas den vid Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Saken godkänns senare enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (s.k. medbeslutandeförfarande).

Kommissionen lade fram sitt förslag om s.k. tekniska förändringar i kodexen om Schengengränserna i mars 2011. Syftet var att klargöra gällande text och inskränka möjligheterna till olika tolkningar. Förslaget grundar sig på kommissionens och medlemsstaternas praktiska erfarenheter och upptäckta missförhållanden om tillämpningen av kodexen. I förslaget ingår inte att definitionen av ”trafiken vid de yttre gränserna” ska förändras. Behandlingen börjar vara slut vid kommissionens arbetsgrupp. Varken kommissionen eller någon av medlemsstaterna har haft behov av att förändra definitionen. Finland och Gränsbevakningsväsendet anser att det inte är nödvändigt att förändra kodexen om Schengengränserna med tanke på Finlands gränssäkerhet.

Definitioner:
-Enligt kodexen om Schengengränserna ska ingen gränskontroll ske av personer vid passage av de inre gränserna mellan Europeiska unionens medlemsstater. Genom kodexen införs regler för gränskontroll av personers passage av EU-medlemsstaternas yttre gränser.
-Med yttre gränser avses medlemsstaternas landgränser, inklusive flod– och insjögränser, sjögränser samt flygplatser och flod–, kust– och insjöhamnar, såvida de inte räknas som inre gränser.
-Med gränskontroller avses kontroller vid gränsövergångsställen för att säkerställa att personer, deras transportmedel och föremål i deras besättning kan tillåtas att resa in i medlemsstaternas territorium eller att lämna det.
-Med tredjelandsmedborgare avses varje person som inte är unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 17.1 i fördraget och som inte omfattas av punkt 5 i denna artikel.

-Villkoren för en tredjelandsmedborgare är följande:
a) De är innehavare av en eller flera giltiga resehandlingar som tillåter passage av gränsen.
b) De innehar giltig visering, om sådan krävs enligt rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, utom när de innehar ett giltigt uppehållstillstånd.
c) De kan styrka syftet med och villkoren för den avsedda vistelsen och de har tillräckliga medel för sitt uppehälle för såväl den planerade vistelsens längd som återresan till ursprungslandet eller transitresa till ett tredjeland som med säkerhet tillåter inresa eller är i stånd att på laglig väg anskaffa sådana medel.
d) De finns inte registrerade i Schengens informationssystem (SIS) i syfte att nekas inresa.
e) De anses inte utgöra en risk för någon av medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa eller internationella förbindelser, särskilt när det inte finns någon registrering i medlemsstaternas nationella dataregister som syftar till att neka inresa av samma skäl.

Källa: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
Timo Anttonen
gränskontrollofficer
Västra Finlands sjöbevakningssektion