DELA

Gör Regionkommittén till senat

Det är glädjande att Carl Haglund har förmågan och integriteten att komma med två utomordentliga förslag till hur man kunde förändra och förbättra EU. Förslagen är till fromma för både demokratin och ekonomin; dvs. en egen plats för Åland i EU-parlamentet och slopande av Regionkommittén med flera kommittéer.
Om man skall arbeta för ett ”bättre Europa”, ett folkens Europa handlar det bland annat om demokratiseringsprocessen – som kom av sig.
Unionens skrivningar om respekt för minoriteter inklusive regionalt och lokalt självbestämmande saknar konkret innehåll och förverkligas inte så länge medlemsstaterna vill ha monopol på beslutsfattandet.

Haglund inser att Europa inte enbart består av medlemsstater, utan också av statslösa nationer och regioner och att dessa aktörer är en nödvändig länk mellan EU:s institutioner och medborgarna i Europa.
Det krävs en genomgripande reform av den parlamentariska representationen i EU-parlamentet för att säkerställa de demokratiska rättigheterna för alla områden där det finns folkvalda församlingar och där det särskilt tas hänsyn till områden med demokratiskt valda, lagstiftande parlament.

Vad gäller Regionkommittén kan den avskaffas i nuvarande form. Ett annat sätt är att den skulle kunna reformeras till en typ av senat med större inflytande i EU.
Medlemmarna i senaten skulle utses av regionerna själva, med en rimlig proportion till populationen men behålla ett minimum för varje område, varje liten ”stat och nation”. Denna annorlunda roll för regionkommittén skulle kunna vara en byggsten mot ”folkens Europa” och att skapa ett forum för ett rimligt inflytande för regionerna i EU.
Den nya ”senaten” skulle på detta sätt kunna representera flera tiotal miljoner av EU:s minoriteter och folk som i dag ingen EU-institution känns vid eller känner till. Senaten skulle naturligtvis tillförsäkras tillträde till alla EU:s institutioner.

En omdaningsprocess av den här digniteten tar tid och ett tips till Haglund är att förutom att förankra detta i sin egen parlamentsgrupp även söka samarbeta med EFA:s parlamentsgrupp som säkert kommer att stötta honom både med råd och då.

Brage Eklund
Rolf Granlund
Ålands Framtid