DELA

Gör inte självstyrelsepolitik av rättsstaten

Vi har levt i en pandemi i över ett år med alla de följder det har inneburit. Vi belyser ofta de ekonomiska konsekvenserna krisen inneburit för Åland men vi får inte förglömma de inskränkingarna som gjorts i våra grundläggande fri- och rättigheter. Dessa har accepterats och varit nödvändiga ur smittskyddsperspektiv och har många gånger belyst brister hur behörigheterna är fördelade mellan Helsingfors och Åland.

Landskapsregeringen har varit väldigt snabba att i ofta hårda ordalag kritiserat den finska regeringen för att inkräkta på självstyrelsens behörighet. Det är komplicerade frågor och man har även många gånger haft rätt i sin kritik. Självstyrelsen glöms ofta bort av riksregeringen och man hävdar att detta berott på exceptionella tider och krav på snabba beslut, trots att situationen nu pågått mer än ett år.

Samtidigt har Landskapsregeringen själva många gånger inte stått för varken transparens eller bred förankring i sina beslut.

 

Det politiska klimatet har försämrats hos oss sedan förra valet. Landskapsregeringen kör på som en ångvält i allt från infrastrukturprojekt, kommunstruktur och myndighetsstyrelser. Man begär frikostiga lånefullmakter utan att informera lagtinget över varken behov eller likviditetsläge. Man ålägger ÅHS, vars budget redan är ansträngd, extra kostnader i forma av subventionerade coronatest för att stöda näringslivet. Detta på enskild ministers direkta order och ännu utan tilldelade budgetmedel. Oppositionens invändningar kring avsaknaden av insyn och bristande samarbete i styrelser avfärdas lättsamt och med ett hånleende som bitterhet efter valförlusten.

 

Det kanske grövsta övertrampet hittills kommer från kansliminister och vice lantråd Harry Jansson (C). Man vägrar att överlåta en utredning kring det klagomål på landskapsregeringens prioriterade vaccinationsordning för enligt dem samhällsviktiga nyckelpersoner till justitieombudsmannen. Detta på grund av en upplevd behörighetskonflikt. Man hävdar alltså att ett beslut, där personer inom landskapsregeringen beviljas förtur i vaccineringen, inte skall få överklagas eller granskas av oberoende ombudsman – vars grundlagsstadgade uppgift är att övervaka den verkställande makten i samhället. Detta tankesätt hör inte hemma i en demokrati. Självstyrelsepolitik i all ära, men den får inte gå ut över våra grundläggande rättstatsprinciper. Om man ämnar skapa en egen övervakande myndighet (trots att vi redan har en väldigt stor offentlig sektor) tar det ännu många år tills vi har en sådan på plats. Skall vi tills dess leva i en situation där landskapsregeringen övervakar sig själva?

MICHELE FERRARI

STADSFULLMÄKTIGELEDAMOT (LIB)