DELA

Gör en snabb utvärdering

LBU-programmet försvagas ännu mer och risken för näringsläckage ökar.
Landskapsregeringen har nu skickat ner en reviderad version av LBU-programmet 2014-2020 till Bryssel. Programmet reviderades utgående från de frågor som kommissionen ställt till Landskapsregeringen i den process som dessa program genomgår.

Här följer några exempel på förändringar som har stor betydelse:
– De gödslingstabeller som ursprungligen var med i stödet för balanserad användning av gödsel är nu obligatoriska utan att man får någon ersättning för det.
– Många av de mjölkgårdar och köttgårdar som nu tillämpat åtgärden Extensiv vall har i allmänhet rätt små betesarealer och tappar stöd då åtgärden ”reducerad kvävegödsling i vallodling” försvinner.
– För grönsaks- och potatisodlare föresvinner en av de få åtgärder(Precisering av kvävegödsling i grönsaks- och potatisodling) som skulle motiverat dem att vara med i miljöersättningssystemet.
– Positivt i detta sammanhang är ändå att man genom att höja på ersättningsbeloppen på kvarvarande åtgärder håller kvar pengarna i programmet.

Nu ser vi med all tydlighet effekterna av att landskapsregeringen så envist höll fast vid den försvagade motfinansieringen av programmet. Detta till skillnad mot riket där motfinansieringen av programmet ligger kvar på samma nivå som under den föregående programperioden. Med en förnuftig motfinansiering hade man nu kunnat införa stödet för djurens välbefinnande då man nu är tvungen att t.ex. ta bort stödet för reducerad kvävegödsling i vallodling.

Från landskapsregeringens sida tror man inte att förändringarna av programmet kommer att få varken stora miljömässiga eller ekonomiska konsekvenser. Jag delar inte den uppfattningen och det gör inte heller alla de medlemmar som kontaktat mig i detta ärende
Då de flesta stödnivåerna i det nya programmet är betydligt lägre än vad vi har nu är risken stor att många väljer att inte gå med i det nya programmet. Då kan vi förutom de redan stora ekonomiska problemen på gårdarna även se negativa miljöeffekter för våra vattendrag. De långsiktigt hållbara jordbruksmetoderna med ökade vallarealer på Åland som blivit ett resultat av de miljöprogram som nu funnits snart 20 år på Åland kan komma att förändras till intensivare odlingsmetoder med ökande risk för näringsläckage.

Ålands
Producentförbund vill med eftertryck peka på behovet av en snabb utvärdering av effekterna på gårdsnivå av det nya programmet. Utgående från denna utvärdering bör Landskapsregeringen överväga möjligheterna att göra programändringar med en förhöjd budgetram.
Henry Lindström
Vik.VD Ålands Producentförbund