DELA

Golfbanan i Eckerö

Eckeröbon Rune Söderlund publicerade den 11 mars 2013 en mycket engagerad insändare i vilken han förespråkar ett bevarande av golfbanan på Eckerö då nuvarande bolaget Eckerö golf Ab:s tid enligt Söderlund är över. Söderlund framför att han tillsammans med tre andra har försökt att väcka liv i ett driftsbolag för att arrendera området, men tvingats konstatera att detta är en svår uppgift, oaktat det enligt Söderlund ”positiva intresse och stöd” som privatpersoner och företag visat vid intressepejling.

Söderlund låter sedan förstå att svårigheten skulle bero på ovilja och oförmåga hos en politisk gruppering i Eckerö kommun och att initiativet att hålla banan levande aktivt har motarbetats av oss, och att vi därmed har uppvisat en oförmåga att se till Eckerös bästa. Här vill vi komma med ett förtydligande; den kritik Söderlund framför riktar sig mot kommunstyrelsens beslut 12.2.2013 under § 50 enligt vilket styrelsen beslutade att återremittera ärendet angående Eckerö golf, och en eventuell kommunal aktieteckning, för beredning av kommundirektören. Detta beslut följer den praxis kommunstyrelsen i Eckerö har valt att, under kommunstyrelseordförande Rune Söderlunds ledning, arbeta efter – extra ärenden som initieras upptas till behandling efter att en korrekt beredning för ärendet finns, detta ärende har inte behandlats annorlunda än något annat ärende som handläggs av kommunstyrelsen.

Kommunens verksamhetsidé (enligt förvaltningsstadgan för Eckerö kommun) är att i samråd med invånarna, skapa och upprätthålla förutsättningarna för att, inom ramen för befintliga resurser och på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som motsvarar efterfrågan bland kommuninvånarna. Att investera kommunala medel i olika bolag är beslut som på ett långsiktigt sätt påverkar kommunen på många olika plan, att fatta beslut om investeringar utan att någon beredning eller utredning angående effekterna av investeringen finns som grund för beslutet är inte på något sätt ansvarsfullt eller förenligt med kommunens verksamhetsidé – eller ens kommunens bästa. Att värna om att fatta väl underbyggda och motiverade beslut med beaktande av kommuninnevånarnas bästa, och även kommuninnevånarnas lika behandling, är varje förtroendevald politikers skyldighet och det kan inte på något sätt anses att vi, genom att utreda förutsättningarna för en investering, skulle ha handlat i oförmåga eller med ovilja gentemot kommuninnevånarna.

Nämnas kan också att en investering i ett driftsbolag, på det sätt som Söderlund föreslagit, enligt utlåtande från juridisk expertis hos Finlands kommunförbund, med beaktande av kommuninnevånarnas lika behandling, är möjligt att fatta endast om samhällsnyttan uttryckligen kan påvisas och motiverar investeringen. För att kunna formulera en motivering på det sätt som lagen stadgar måste ärendet och konsekvenserna utredas på ett utförligt sätt, för att prestera en sådan utredning måste kommundirektören få en möjlighet att bereda ärendet och hämta in upplysningar – utan beredning går det inte att fatta ett väl underbyggt och motiverat beslut, vilket också stöds av reglerna för kommunalt beslutsfattande där det framgår att varje ärende skall ha en beredning.

Den kommunala beslutsgången och ärendehanteringen är på grund av förvaltningsmaskineriets storlek tyvärr inte att jämföra med hastigheten hos beslutsfattandet inom det privata näringslivet, någonting vi kommunpolitiker är mycket medvetna om. Detta kan givetvis medföra frustration över att beslut och åtgärder dröjer, vilket säkerligen Rune Söderlund också är medveten om och förstår, då han i vanliga fall är ordförande för kommunstyrelsen i Eckerö och har varit delaktig i
kommunalpolitiken en mycket lång tid. I detta fall företräder Söderlund en privat intresseorganisation och agerar engagerat utgående från detta. Handläggningen i kommunstyrelsen skedde under ledning av vice ordförande John Hilander och Söderlund var jävig att delta i handläggningen då han driver ärendet i egenskap av privatperson. Eftersom styrelsens diskussioner under mötena är konfidentiella kan Söderlund omöjligt ha vetskap om vad som diskuterats under mötet, vilket vi givetvis har full förståelse för, och om han av någon anledning upplever styrelsens beslut om val av åtgärd som oklart eller inte förstår innebörden av detta är han givetvis varmt välkommen att ta kontakt med vice ordföranden för ett förtydligande.
John Hilander,
vice ordf. Kommunstyrelsen i Eckerö
Kerstin Wikgren,
ledamot kommunstyrelsen i Eckerö
Obunden samling i Eckerö