DELA

God förvaltning vid planläggning

Bäste Axel Jonsson, som du säkert vet, hör planläggningen av våra markområden till en av de mest konfliktfyllda processerna i vårt demokratiska samhälle. Därför har man lagt stor vikt vid att utforma planläggningen så att tillvägagångssättet är öppet och demokratisk. Detta framstår tydligt när man ser på gällande lagstiftning.

Generalplaner är resultatet av en process där samhällets olika intressen har vägts mot varandra. Därför skall byggandet respektera den demokratiska process som legat bakom generalplanen. Att respektera den demokratiska processen är god förvaltning. Det är varje tjänstemans och politiska beslutsfattares skyldighet att arbeta i enlighet med god förvaltning.

Att byggnadsnämnden beviljar bygglov när delgeneralplanen för det aktuella området ligger under behandling hos förvaltningsdomstolen är inte god förvaltning. Jag vill hänvisa till § 23 Förbud när generalplan upprättas i Plan- och bygglag för landskapet Åland (102/2008). För att trygga god förvaltning har även förvaltningsdomstolen rätt att utfärda åtgärdsförbud under tiden en plan behandlas där.

Byggnadsnämnden bör i sina beslut följa samma principer och ta i beaktande samma sakförhållanden som generalplanen. Om så inte sker kan man säga att det är en skyldighet för de som ansvarar för generalplanens utformning att besvära sig. Att tjänstemän, myndigheter eller politiska organ besvärar sig över byggnadslov är helt normalt förfarande.

Byggnadsnämnden är en nämnd med särskilda befogenheter, men som du säkert förstår är det en principfråga. Vi måste alltid värna om god förvaltning och rättssäkerhet för medborgarna.

Elin Sundback (S)

Magister i offentligt ledarskap