DELA

Global kris för sjöfarten

Några kommentarer om tillståndet för sjöfarten
Olof Widén, VD för rederierna i Finland, har reagerat på ett citat i denna tidning där jag konstaterat att sjöfarten befinner sig i kris. Eftersom artikeln handlade om framtidens yrken inför skolavslutningen kan uttalandet ha uppfattats som om jag hade en negativ inställning till ungdomars val av sjöyrket. Det var inte alls avsikten.

Jag kan i sammanhanget påpeka att jag för närvarande arbetar med att sammanställa den årliga arbetsmarknadsbarometern från Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), och att den kommer att visa att rekryteringsbehovet till sjöyrken på Åland faktiskt beräknas öka.
Huruvida sjöfarten befinner sig i kris är en definitionsfråga, tolkningsutrymmet är stort och infallsvinklarna är många. Här tror jag att Olof Widéns och mitt perspektiv och tolkningar skiljer sig något. Några av de grundläggande sakförhållandena, som också Widén återger, som stigande bunkerkostnader och överkapacitet, har visserligen till största delen sitt upphov utanför branschen själv, men är ändå, menar jag, ett uttryck för en global kris för sjöfarten. Nu har också nerräkningen för implementeringen av svaveldirektivet år 2015 börjat, vilket kommer att kräva synnerligen kostsamma investeringar för rederierna, och det i ett läge när tillgången till finansiering från bankerna allmänt för branschen redan är problematisk.

Men på sikt är denna kris övergående. Sjöfartens utveckling har alltid varit starkt cyklisk. I ett läge, om några år, när vi får ett nytt uppsving i den globala konjunkturen och därmed också i transportbehovet, när gammalt tonnage fasas ut, och man kan minska bränslekostnaderna med ny teknologi, kan vi få se en ny högkonjunktur för sjöfarten.
Från den åländska ekonomins synvinkel är sjöfarten fortfarande ett område där man har verkligt starka komparativa kompetensfördelar, och från individens synpunkt, kan ett sjöyrke vara ett mycket spännande val, inte minst med tanke på övergången till ny miljövänlig ”green shipping”.
Richard Palmer
forskare och utredare vid Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB)