DELA

Gick allt enligt detaljplanen?

Byggnadsinspektören säger enligt tidningen 3.7. att byggnationen på Fastighet Ab Villa West tomt i Jomala Möckelby är helt enligt detaljplanen förutom biltaket som är delvis utanför området. Fastighetsägaren säger, att allt har synats och godkänts.
Själv får jag denna ekvation inte riktigt att gå ihop:

Till de obligatoriska handlingar som byggnadslov baserar på hör också en situationsplan över tomten. Vad som skall visas i situationsplanen definieras i Finlands Byggbestämmelsesamling A2/5.2.3. Likadana krav gäller också i Sverige. I situationsplanen skall bl.a.visas
– tomtens detaljplanebeteckningar och -bestämmelser
– planteringar och trädbestånd som skall bevaras, träd som skall fällas samt områden som skall planteras, lekplatser, vistelseplatser och bilplatser
– de planerade höjdlägena och -förhållandena för tomtens hörn och gränser, byggnadens knutar samt gårdens olika delar

Var detaljplanebestämmelserna med i situationsplanen? Visade man i situationsplanen, att planterade områden ska grusas, att två skyddade träd skall fällas och några till kapas och skadas? Enligt detaljplanen finns runt varje skyddat träd ett skyddsområde vars diameter är 8 m. Inom detta område får man inte gräva. Området får inte heller fyllas eller täckas med asfalt eller annat vattentät material. Under byggtiden skall trädet skyddas med minst 2 m hög plank runt stammen. Kablar till tomten skall dras via infarter, inte över planterade områden. Beaktades dessa bestämmelser vid syner?
Hur var det med tomtens höjdlägen vid gränserna och knutar?Enligt detaljplanen får källarvåningens tak överstiga den högsta markhöjden vid byggnadens grund med högst 30 cm. Om man först fyller tomten och på detta sätt höjer den befintliga markhöjden, hamnar huset på ett helt annat höjdläge än vad detaljplanens syfte har varit och vad grannen har förstått. När detta innebär, att också kommunens parkområde måste utnyttjas som släntområde, borde detta har synts i situationsplanen och tillstånd för detta anhållits hos kommunstyrelsen, vilket inte har skett. Borde man ta en lite närmare titt på den inlämnade situationsplanen (som lär vara flera…)?

Byggnadsnämnden (som inte behandlar byggnadslov på detaljplanerade områden) noterade på sitt möte den 25.6. § 87, att fastighetsägaren har utfört åtgärder som ligger i strid med detaljplanen. Nämnden bestämde, att fastighetsägaren ska omgående åtgärda de brister som har uppdagats. Åtgärder ska vara utförda senast i mitten av augusti med ett vitesbelopp om 5.000 euro. Protokollet och beslutet kan läsas på kommunens hemsida.

Fastighetsägaren har anhållit hos kommunstyrelsen om detaljplaneändring för att få placera biltaket och byggnaden delvis utanför den i planen anvisade byggnadsytan, alltså på platserna där de redan står!
Kommunstyrelsen har redan tidigare bestämt, att ett samråd med grannarna ska ordnas i samband med alla detaljplaner oberoende av om plan- och bygglagen inte skulle förutsätta detta. Detta är ett bra beslut som gagnar dialog och öppenhet mellan olika parter. Om kommunstyrelsen senare på hösten fattar beslut om detaljplaneändringen, kommer både fastighetsägaren, grannarna och planläggaren sitta vid samma bord och försöka hitta en lösning som beaktar både kulturmiljöns krav och grannarnas önskemål om insynsskydd. Hoppas vi lyckas i detta.

Gick allt verkligen enligt detaljplanen och bygglovet? Bygglovet skall ju basera sig på detaljplanen.


Ursula Koponen
områdesarkitekt