DELA

Geta kommun och ungdomsföreningens skuld

På Geta kommunfullmäktiges föredragningslista för nästa sammanträde (21.12.2011) finns ett ärende som gäller efterskänkning av Geta ungdomsförenings skuld till kommunen. Det handlar om 15 500 €, en stor summa åtminstone för en liten kommun som Geta.

Förslaget väcker frågor:
1)Det saknas utredning om hur skulden uppstått. Har ungdomsföreningen skött sin bokföring, är boksluten reviderade, har det hållits föreningsmöten där saken behandlats? Har föreningens förtroendevalda misskött sig så att de eventuellt har ett personligt ansvar? Borde föreningen ha sökts i konkurs?
2)Har kommunen bevakat sin fordran på ett sakenligt sätt för att minimera sin förlust?

3)Ungdomsföreningen saknar måhända i dagsläget likvida medel (pengar) men har värdefull egendom (ungdomsföreningslokalen Furulund) som kan användas som säkerhet för skulden till kommunen. Det finns därför ingen anledning för kommunen att avskriva sin fordran. Ett avstående från fordran innebär sannolikt tjänstefel och till och med ekonomiskt ansvar för beslutsfattarna.
4)Ungdomsföreningens skuld till kommunen försvårar inte ungdomsföreningens verksamhet under förutsättning att man kommer överens om en måttfull betalningsplan (vilket för övrigt kommundirektören föreslog för kommunstyrelsen).

5)En kommun skall behandla sina medlemmar rättvist. Alla föreningar i kommunen bör följaktligen få samma förmåner. Konsekvensen av efterskänkningsförslaget blir att
ju sämre en förening sköts desto högre ekonomiskt stöd erhåller föreningen från kommunen. Så slösa på alla föreningar, kommunen betalar!

Det finns en uppenbar risk för att vänskap och personliga beroendeförhållanden påverkar ärendets behandling i de kommunala organen. Många av kommunens förtroendevalda har idag och har haft förtroendeuppdrag inom ungdomsföreningen under den tid när skulden uppstått . Det är därför av yttersta vikt att ärendet utreds ordentligt av en sakkunnig, utomstående utredare och att faktiska jävsförhållanden beaktas. Alla fakta på bordet!

Mariehamn har drygt 20 gånger större befolkning än Geta. I mariehamnsförhållanden skulle det aktuella skuldbeloppet vara 20 gånger så stort det villsäga 310 000 €. Hur tror vi att Mariehamns stad skulle behandla ett sådant ärende!? Avskriva skulden hux flux?
Kim Hansson,
bekymrad skattebetalare,
föreningsaktiv