DELA

Gc-vägar i Haraldsby

Ålands landskapsregering har sedan år 2000 årligen byggt gång- och cykelvägar längs med landskapets huvudvägar och detta viktiga trafiksäkerhetsarbete kommer man att fortsätta med.
Prioriteringen har varit att först bygga separata gc-vägar längs med 6 meter breda huvudvägar i samband med att dessa byggs om och detta arbete fortgår. Därefter skulle det anläggas separata gc-vägar intill ombyggda 9,5 meter breda vägar som har en meter belagd vägren på vardera sidan.
Huvudväg nr 2 genom Haraldsby är en sådan 9,5 meters väg.

Under åren 2008 och 2009 påbörjade landskapet byggandet av separata gång- och cykelvägar längs med 9,5 meters huvudvägar och kommer att fortsätta med detta arbete då budgetmedel finns tillgängliga. Målsättningen är att huvudvägarna skall ha separata gc-vägar, så även i Haraldsby.
I samband med planeringen av en gc-väg från Haraldsby mot Tosarby kommer möjligheten att bygga en gc-tunnel under huvudvägen i Haraldsby säkert att undersökas.

Landskapsregeringen är tacksam för att kommuner och medborgare engagerar sig i det åländska trafiksäkerhetsarbetet och hoppas att Richard Johanssons önskan om en gc-väg och -tunnel i Haraldsby skall gå att förverkliga inom en inte alltför avlägsen framtid.

Vägingenjör Stig Janson