DELA

Gärna samarbete och dialog men inte diktat

Bakgrunden till återtagandet av IT-verksamheten från Åda hösten 2016 var ren krishantering till en vårdverksamhet som upplevde mycket stora problem på grund av den bristande IT-leveransen.

På rekordkort tid har ÅHS lyckats bygga upp en i och för sig för liten men välfungerande IT-avdelning som systematiskt jobbar mot att vara en professionell intern leverantör av IT-tjänster. Idag hanteras ca 200 IT-system varav journalsystemet är ett av de mest kritiska, detta tillsammans med en stor mängd integrationer och verksamhetskritisk IT-infrastruktur, dygnet runt, året runt.

Arbetet syftar till att förbättra IT-stödet i vårdverksamheten gällande såväl system, infrastruktur, IT-säkerhet och informationssäkerhet. Detta sker i mycket nära samarbete med de verksamhetsansvariga inom organisationen. IT är inte en isolerad verksamhet, utan en integrerad del av ÅHS omställnings- och moderniseringsarbete

IT-avdelningen har en bred beställarkompetens och köper tjänster från många olika leverantörer, varav ett flertal lokala leverantörer, däribland Åda.

Idag finns t.ex. följande samarbeten genom Åda där ÅHS ingår:

• Gemensamma system, som t.ex. Budgetprocessystem (BI), lön- och personaladministrativt system, upphandlingssystem och ekonomisystem (LR/ÅHS). Uppbyggnaden av en ”Ålandsplattform” baserad på suomi.fi-tjänsterna.

• Allmän support med fast månadsavgift

• Upphandlingar av arbetsstationer, servrar, mm.

• ÅHS har sedan flera år framfört behov av förbättrade serverhallar och Åda har nyligen gått ut med information om hur deras förslag till serverhallstjänst ser ut inkl prisuppgifter.

Det är även viktigt att vara medveten om att det finns en juridisk skillnad på egen IT-verksamhet (inhouse) och outsourcad (t.ex. Åda). Ett beställar-leverantörsförhållande medför ökad administration, dubblering av funktioner (hos beställaren och hos leverantören), högre krav på tydliga processer samt skriftliga avtal.

Därtill visar erfarenheterna såhär långt att samarbete kräver mycket tid, innebär en tröghet och kräver klara och dokumenterade spelregler. Denna merkostnad bör balanseras mot det mervärde som samarbetet i varje enskilt fall innebär.

ÅHS samarbetar gärna med både offentliga och privata Åland, men förbehåller sig rätten att vara beställare från Åda och andra leverantörer av de tjänster man behöver och till den kvalitet och säkerhet man behöver. Om ÅHS inte har den rätten, vem har den då? Ansvaret för hälso- och sjukvården inklusive IT är alltid hos ÅHS enligt lagstiftningen.

ÅHS har även efterlyst en dialog med andra kunders ansvariga kring utvecklingen av Åda vid ett flertal tillfällen under det senaste året. Dialogen har inte förverkligats utan blir istället en ”IT-utvecklingsplan” för landskapet som innebär detaljstyrning och att ÅHS förlorar rätten att vara beställare kring de IT-tjänster man behöver för att bedriva en god hälso- och sjukvård.

Marie Lövgren

Ekonomichef

Ålands hälso- och sjukvård