DELA

Funktionshinderrörelsen vill vara med och forma samhället

Ålands handikappförbund är en samarbetsorganisation för de 13 funktionshinder- och patientföreningar som finns på Åland och företräder totalt ungefär 4300 personer. Förbundets roll som gemensam intressebevakare blir dessutom allt viktigare med tanke på hur mycket lagstiftningsarbete som för närvarande pågår.

Landskapsregeringen tillsätter olika kommittéer och arbetsgrupper med uppgift att arbeta med viktiga frågor, bland annat ny lagstiftning. Bara under de senaste åren har det funnits till exempel. en arbetsgrupp inriktad på socialvårdslagstiftningen och både sakkunniggrupper och en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att arbeta med revidering av grundskolelagen. Den senaste gruppen i denna kategori är en nytillsatt kommitté vars uppdrag är att revidera grunderna för förundervisningen. Tyvärr blir vi inom förbundet ofta varse att vi inte bjuds in till de arbetsgrupper som arbetar med frågor som också berör våra medlemmar.

Vi undrar vad detta beror på och vill se en förändring! Vi upplever att man generellt i det åländska samhället inte följer FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning eftersom förbundet som språkrör för funktionshinderrörelsen på Åland inte görs delaktigt i frågor som berör oss. I artikel 4.3 i konventionen sägs att: ”I utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att genomföra denna konvention och i andra beslutsfattande processer angående frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, inklusive barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem”. Konventionen i sin helhet finns att läsa på förbundets hemsida.

Konventionen är gällande i Finland och på Åland sedan juni .2016 och i övriga norden ännu längre. Det är ledsamt att se att funktionshinderrörelsens delaktighet inte prioriteras på samma sätt på Åland som i övriga Norden.

Funktionshinderområdet är som bekant tvärsektoriellt och berör alla områden i samhället. Vi anser att vi har mycket sakkunskap att bidra med och att en tidig dialog i viktiga frågor torde gagna såväl beslutsfattare som enskilda personer med funktionsnedsättning.

Vår tydliga och starka önskan är att landskapsregeringen och övriga berörda offentliga aktörer, förutom att se oss som den resurs vi är och vill vara, ska följa den funktionsrättskonvention som vi på Åland har gått in för att anta.

Ska vi inte sträva efter att vara ett gott exempel gällande detta? Varför inte tillsätta grupper som består av representanter från olika samhällssektorer, också tredje sektorn? Vi hänvisar till konventionen och säger: Ingenting om oss utan oss!

ÅLANDS HANDIKAPPFÖRBUND