DELA

FS-förslag en gåta

Enligt rikets förordning om klientavgifter inom social och hälsovården 29 § (24.4.2003/328) skall som inkomster då man fastställer avgiften inte beaktas bland annat barnbidrag, bostadsbidrag, vårdbidrag för barn, stöd för hemvård av barn. Denna förordning gäller också oss här på Åland.
Enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården är socialvård den barnomsorg som avses i lagen om barnomsorg för landskapet Åland. Detta innebär att oavsett föräldrarnas storlek på sin inkomst beaktas inte tidigare nämnda bidrag då barndagvårdsavgiften fastställs.

Det är för mig en gåta varför FS och Anthonio Salminen vill att alla de föräldrar som erhåller dessa bidrag nu vill att dessa bidrag skall tas i beaktande då barndagvårdsavgiften fastställs i framtiden.
Vilka föräldrar önskar en sådan utveckling här på Åland. Varför skall vi på Åland ha en annan klientavgiftsförordning inom social- och hälsovården än i riket och där ensamförsörjaren enligt FS önskan skulle sättas i en sämre ställning än motsvarande förälder i riket.
På vilket sätt skulle arbetslinjen på Åland öka genom denna avvikelse från riket. Om det hade varit vetenskapligt bevisat att ensamförsörjarnas bidrag är ett hinder för arbetslinjen så hade Samlingspartiet i riket som nu är i regeringsställning och är ett nyliberalt broderparti till FS redan genomfört detta.
Anthonio Salminens teoretiska exempel om den ensamförsörjande 4- barnsfamiljen där ensamförsörjaren valt att leva på bidrag som bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd och som medvetet avstått från att arbeta utanför hemmet för att ta hand om sina barn och därför erhåller hemvårdsstöd borde nu kunna exemplifieras i levande familjer på Åland.
Anthonio! Var på Åland existerar alla dessa familjer. Och hur många är dom? Och framförallt hur många finns det i riket. Hur många är de familjer du vill påföra en minimiavgift om 50 euro då det gäller barndagvårdsavgiften
Henrik Lagerberg (S)