DELA

Fritidsnämnden vill lyssna

Fritidsnämnden(FN) i Mariehamn lämnade in sitt budgetförslag för 2011 redan i augusti med många inbesparningar och nedskärningar. I november beslöt fullmäktige att ytterligare åtgärder krävdes med kort varsel. För FN´s del innebar detta ytterligare nedskärning på 48.000€. FN hanterar stadens idrottsanläggningar, Mariebad och ungdomsverksamheten och valde att fördela dessa nedskärningar jämnt över alla tre områden i någon form av rättvisetänkande. Många olika områden drabbades nu men hoppet fanns att vi alla skulle kunna hjälpas åt nu då ekonomin inte räcker till.

Ett av de områden som föreslogs drabbas av indragningar var FN´s bidrag till stadens Hem-&Skolaföreningar (H&S). Detta var inte ett sparförslag som nämnden önskade men hittade inte heller något annat område som skulle innebära mindre påfrestningar för stadens ungdomar. Motiveringen var att H&S förhoppningsvis skulle kunna lösa denna ekonomiska förändring med hjälp av föräldrar (så som H&S´s grundtanke är tänkt att vara) eftersom det kan finnas utrymme för fler betalande medlemmar. Avgiften för deltagande i klubbverksamheten är ytterligare ett sätt att lösa situationen (idag kostar Dunderdansen i H&S´s regi 5€/termin vilket inte motsvarar likvärdig fritidsverksamhetsavgift på andra områden). Vidare får skolorna ett antal klubbtimmar via skolnämnden och som förening kan H&S söka även andra bidrag. Således valde FN att föreslå denna bland alla våra övriga inbesparingsförslag.

Reaktionerna har varit stora, speciellt via massmedia. Dock förekommer en hel del felaktigheter i debatten vilket FN önskar kommentera. Det lyfts fram att ”staden drar in Dunderdansen och Mec-Tec” vilket alltså inte är fallet. Staden drar in en guldkant, ett extra bidrag som under bättre ekonomiska förhållanden har tilldelats stadens H&S-föreningar. Jämförelsevis finns det ingen annan förening som har något motsvarande bidrag.
H&S kommer även framöver att fortsätta sin verksamhet i alla stadens skolor men eventuellt bli tvungna att hitta nya sätt att lösa ekonomin på. Idag ser situationen olika ut i olika skolor men överlag är antalet medlemmar/betalande föräldrar (hushåll) lågt. Här finns utrymme för förändring och belastningen behöver inte bli stor om alla hjälps åt. ”Dunderdansen” är inte i farozonen eftersom den arrangeras i flera olika former (t.ex. Ålands motionsförbund och Medis regi). Dessa klubbtimmar dans med Dunder i Strandnäs skola är inte entydligt med begreppet ”Dunderdansen” som arrangeras i helt annan regi. Även i händelse av att Strandnäs H&S skulle välja att lägga ner dessa klubbtimmar har dansarna alltså flera möjligheter att fortsätta Dunderdans på andra håll, på samma sätt som de andra mariehamnsungdomarna gör. Det är inte heller FN som ”lägger ner” MecTec verksamheten eftersom det inte är FN som arrangerar denna verksamhet.

Däremot uppskattar FN att vi har barn och ungdomar i staden som väljer att agera och protestera och även om inte alla uppgifter i debatten är korrekta så väljer vi nu att göra vad vi kan från FN. Vi har ett anslag som är avsatt för att kunna lyssna på ungdomars önskningar och snabba på politiska processer. Det kan liknas vid en ”akutpeng för ungdomars önskemål”. Detta är ett sätt att tillmötesgå den efterfrågan H&S har för att ”köpa sig tid”. Anslaget är litet och skall räcka hela budgetåret (och vi hoppas att fler förslag från ungdomar skall framkomma under året) men nämnden valde nu att avsätta 2000 € av detta anslag till detta nu aktuella ändamål och H&S i Mariehamn kan sedan välja själva hur de fördelar anslaget. Om därtill antalet betalande hushåll i skolorna ökar så att H&S´s inkomster stiger så har situationen och det svåra läget förändrats avsevärt. Sista biten kunde förslagsvis lösas genom en justering av deltagaravgift eller till och med nya, idag okända,alternativa möjligheter. Med hopp om gott samarbete!
Fritidsnämnden i Mariehamns Stad
Pia Aarnio
Henrik Boström
Ted Häggblom
Pia Karlsson
Mats Granesäter
Bertel Sund
Ann-Lis Wickström