DELA

Framtiden i lagtingets händer

Den åländska ekonomin befinner sig mitt i en ekonomisk nedgång, där köpkraften hotar att minska de kommande åren till följd av låga löneökningar och skattehöjningar. Många företag brottas redan nu med bristande efterfrågan och svag lönsamhet. Om utvecklingen förvärras finns risk för stigande arbetslöshet. Därför behövs satsningar på näringslivet som stimulerar tillväxt och export nu när tempot är lägre.

Det nya EU-programmet med 1,35 Meur (ERUF, ESF) blir godkänt och operativt tidigast tredje kvartalet 2014, kanske ännu senare, vilket innebär att det under tiden måste finnas medel till investeringar, produkt- och tjänsteutveckling samt kompetensutveckling. Det behövs också medel för nätverkande och utbyte med andra regioner för att kunna skapa nya samarbetsprojekt inom t ex Central Baltic och EU:s ramprogram.
Vi noterar att motiveringarna innehåller en skrivning om att reformera det näringsfrämjande arbetet genom att utreda ett utvecklingsbolag, samt en revidering av stödprinciperna i riktning mot riskkapital. Någon konsekvensbedömning av åtgärderna har ej gjorts och i budgeten framgår varken storleken på överföringen till riskkapital eller hur det ska administreras.
FPÅ vill åter uppmärksamma lagtingsmännen på det faktum att strukturprogrammets medel för riskkapital kommer att låsas under lång tid tills landskapsregeringens tillämpning godkänts i Bryssel. Detta under en recession då varje ”stimulanseuro” behövs för att säkra åländska arbetsplatser.

Företagarna anser att det är viktigt att Åland som helhet är aktivt och undersöker olika möjligheter till projekt och finansiering som erbjuds i unionen. Landskapet har därvid intresse och nytta av att investera i nödvändig omvärldsbevakning och rådgivning för att bistå organisationer och företag som söker finansiering.
Idag finns ett flertal alternativa intäktskällor som inte utnyttjas. Via EU:s ramprogram kunde åländska företag, utbildningar och projekt sannolikt tillgodogöra sig betydande finansiering, som skulle gynna samhället via multiplikatoreffekter och skapa sysselsättning.
Hittills har LR inte visat intresse för de finansieringsprogram som erbjuds direkt från Bryssel:

Horizon 2020, forskning och innovation, totalbudget 70 miljarder euro, varav en femtedel avsätts för små och medelstora företag (SME).
CIP, konkurrenskraft och innovation, 3,6 miljarder euro.
Ten-T, infrastruktur, 26 miljarder euro.
Eftersom vi redan via skattsedeln är med och betalar för dessa program anser FPÅ att LR bör investera i know-how för att vi ska kunna ta del av dem. Vi menar att det nu krävs nytänkande och offensiva satsningar för att ta Åland ur lågkonjunkturen.

Näringsministern och finans- och näringsutskottets (FNU) majoritet inser att, under rådande lågkonjunktur, och så länge Åland tillhör EU är stöd till lantbruksföretag ofrånkomliga. Därför ska alltså förändringarna i LBU-nivåerna enligt FNU:s betänkande konsekvensutredas. När det gäller övrigt näringsliv (97% av BNP) är logiken plötsligt den omvända. För företag som vågar satsa på tillväxt, kompetens- eller produktutveckling är nu stöden passiverande och bör minimeras eller ersättas av riskkapital och medföljande offentligt ägande. I samma betänkande avslås en utredning av neddragningarna och förändringarna av ESF- och ERUF-programmen.
Varför då? Befarar man i det här fallet att resultatet av en analys kan leda till kritik?

Verkligheten hinner ändå ifatt oss alla. Såvida 2014 års budget klubbas igenom med nuvarande brister kommer konsekvenserna och effekterna ändå att tala sitt tydliga språk och påminna om de som aktivt medverkat till detta.
Varje lagtingsledamot bör fråga sig om man har fått tillräckligt underlag för att ta beslut. Om inte bör lagtinget begära en objektiv konsekvensutredning av dessa planer.
FPÅ uppmanar lagtinget att ta upp tilläggsmedel om en miljon euro för att kompensera förseningen av EU-programmet och bortfallet under 2014. En del bör avsättas till att informera företag, utbildningar, myndigheter och organisationer om möjligheterna till alternativa finansieringskällor.
Företagarna på Åland