DELA

Frågor kring fotbollens och friidrottens framtid i Mariehamn

Vi har i dagarna noterat hur landskapsregeringen har beviljat staden ett investeringsbidrag om 1,6 miljoner PAF-pengar (det största någonsin) till en friidrottsarena i Västernäs, förutsatt att staden låter byta ut dagens naturgräs mot konstgräs på WHA. Totalt är frågan om investeringar på cirka 3,5 miljoner. Detta föranleder åtminstone följande frågor:

1. Är det ekonomiskt försvarbart att bygga en fullskalig friidrottsarena med naturgräs och läktare i Västernäs när vi för tillfället har relativt få utövare av friidrott på Åland? Skall vi bygga ett nytt WHA i Västernäs när vi vet att det finns köer till andra idrottsaktiviteter såsom gymnastik?

2. Finns det beredskap för eventuella större friidrottsarrangemang? För en tid sedan måste ett lokalt skolmästerskap i friidrott inhiberas på grund av funktionärsbrist. Vilka friidrottsevenemang kan man tänka sig att locka till Åland? Vad säger eventuella marknadsundersökningar? Finns det erfarenheter av tidigare arrangemang?

3. Vilka marknadsundersökningar har man gjort när det gäller att höja nyttjandegraden från dagens 500 timmar per år till önskade 2000 timmar per år på WHA:s eventuella konstgräs? Kan vi dra några slutsatser baserade på erfarenheterna kring tidigare gjorda investeringar såsom Eckeröhallen och simhallen i Godby? Har vi beslutsunderlag som håller? Vad säger näringslivet och representanter från turismbranschen?

4. Vi har nyligen tagit del av rapporter som visar att Åland om cirka 17 år kommer att ha Europas äldsta befolkning. Och några år före det har antalet 75 plussare fördubblats jämfört med dagens situation. När skall vi börja förbereda oss för utmaningar kring detta? Borde dagens PAF-pengar fonderas för framtida investeringar i vård, omsorg och utbildning med tanke på de kommande behoven? Och vilka garantier finns för fortsatta generösa utdelningar av PAF-pengar?

5. Alandia Cup är ett stort och lyckat arrangemang som kräver insatser av hundratals frivilliga. Vilka möjligheter finns det att på basen av frivillig arbetskraft skapa liknande arrangemang i framtiden? Vad klarar de åländska föräldrarna av?

6. Hur ser nyttjandegraden ut på dagens konstgräsplan i Idrottsparken? Kommer en eventuell ny konstgräsplan att flytta verksamheten från den befintliga konstgräsplanen till den nya? Och ifall det blir tillflöde med anledning av nytt konstgräs; varifrån kommer detta flöde? Hur mycket vet vi och hur mycket baserar sig på tro och hopp?

7. Hur fungerar den befintliga infrastrukturen idag kring WHA? Finns det till exempel parkeringsplatser, fungerande trafikleder och omklädningsrum som räcker till för en tilltänkt höjd nyttjandegrad?

8. Många förespråkare inom fotbollskretsarna talar sig varma för en friidrottsarena i Västernäs. Betyder detta att man vill ha WHA för sig själva och försöka fortsätta med att utveckla anläggningen till en renodlad fotbollsarena med allt vad det innebär i form av kommande investeringsbehov i till exempel nya läktare, inglasade läktare, staket, permanenta säkerhetsarrangemang, etc.? Vilka stadsplaneändringar kan detta innebära i framtiden? Finns det en risk för att vi kör in på fel spår genom ytterligare satsningar på fotbollsarena med begränsade utvecklingsmöjligheter i stadens centrum?

9. Av erfarenhet vet vi att generösa bidrag och olika stöd kan leda till mindre kloka investeringsbeslut och baksmälla i framtiden. Hur stora är dessa risker i föreliggande fall?

10. Den senaste tiden har vi fått ta del av rapporter som visar hur dåligt Östersjön mår. Är det då förenat med ett miljöansvar att bygga mera konstgräs med gummigranulat på WHA? Vad säger landskapets hållbarhetsagenda och stadens plasthanteringsstrategi som för tillfället är under bearbetning?

11. Den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) framhåller i sin utvärdering av möjliga hälsorisker på individnivå kring användningen av återvunnet gummigranulat (17/2 2017) en hel del rekommendationer och osäkerhetsfaktorer. Bland annat rekommenderar man skyddsutrustning för personer som hanterar granulatet. Hur mycket skall vi beakta detta vid kommande beslut inom landskapet och staden?

12. Den amerikanska miljövårdmyndigheten EPA genomför just nu en större undersökning kring eventuella risker förknippade med användning av gummigranulat på idrottsplaner. Hur mycket uppmärksamhet skall vi tillägna denna kommande rapport? Själv vill Echa revidera sin egen rapport när den amerikanska blir klar.

Jag hoppas alla skattebetalare, tjänstemän och förtroendevalda tar sig tid att närmare fundera kring dessa frågeställningar.