DELA

Fotboll och friidrott får nya funktionella arenor

I ett demokratiskt samhälle är det värdefullt och viktigt att stora investeringsbeslut diskuteras och granskas offentligt. Landskapsregeringens beslut att bevilja Mariehamns stad 1.647.500 euro i bidrag för WHA och en ny friidrottsarena på Bomans ängarna intill Baltichallen har ifrågasatts i några insändare.

I egenskap av ordförande för stadens kultur- och fritidsnämnd som berett ärendet vill jag betona några fakta och resonemang som varit viktiga för nämndens ställningstaganden. Den första frågan gäller en separering av fotbollen och friidrotten. Den andra frågan rör kostnader, intäkter och finansiering och den tredje konstgräs och hållbarhet.

År 2015 beslöt stadsfullmäktige att staden skulle utreda nya faciliteter på annan plats än WHA för friidrotten. Syftet med utredningen var att samtidigt ge fotbollen förutsättningar att utvecklas på WHA.

Kultur- och fritidsnämnden utredda frågan och föreslog en separering av fotbollen och friidrotten. Frågan om underlaget på WHA:s fotbollsplan förblev öppen. Stadsfullmäktiges beslut var 21 röster för separering. Resten av ledamöterna avstod eller var bort (sex stycken). Därefter fick stadsstyrelsen i uppdrag att anhålla om PAF-bidrag för projektet hos landskapsregeringen. Miljövänliga alternativ till konstgräs utreddes parallellt.

Landskapsregeringens generösa bidrag utgår från en separering av de båda idrottsverksamheterna. Villkoren för bidraget är ultima. Blir verksamheterna kvar på WHA anser LR att det är en renovering och bidraget faller till 240.000 euro.

I och med detta torde frågan om separering eller att kvarbli vid nuvarande situation avgjord.

De slutliga kostnaderna för investeringen kan man inte veta innan anbuden på de båda byggprojekten lämnats in. Kultur- och fritidsnämndens kostnadsuppskattningar är 3.321.000 euro för hela projektet. För fotbollen 960.000 och friidrotten 2.361.000. Eftersom LR:s bidrag är 1.647.500 så ska mariehamnarna betala 1.637.500 för att förverkliga hela projektet.

Driftsekonomin för anläggningarna växer från 22.100 euro i året för nuvarande WHA till 72.700 euro. Intäkterna ökar också men inte i samma omfattning. Driftskostnadens netto ökar från 22.100 i året till 148.000 (avskrivningar och internräntor inkluderade).

Kultur- och fritidsnämnden har bedömt att denna ökning av driftskostnaden kan finansieras inom ramen för nämndens budget. Ingen annan verksamhet inom staden får det sämre för att investeringen genomförs.

Den största kritiken mot projektet kommer från dem som anser att konstgräs är olämpligt och borde ersättas an något annat mera miljövänligt underlag. Under beredningen av ärendet fick nämnden en rapport av stadens miljösamordnare Ulf Simolin (10.03.2017).

I rapporten redogörs för konkreta alternativ till konstgräs som prövats i Sverige. Resultaten i rapporten är dock nedslående. Likaså har senare rapporter visat att det inte i nuläget finns miljövänliga alternativ som kan försvaras ur ekonomisk hållbarhetssynvinkel.

Konstgräs förerfaller vara det mest rationella alternativet just nu. En ny prövning av mera miljövänliga alternativ får göras när nuvarande konstgräsplan intill Islandia ska förnyas. Förslaget att minska utsläppen av mikroplaster från konstgräsplanerna men hjälp av s.k. brunnar får väl ses som en åtgärd som i detta skede ska testas även om målet på sikt är att ersätta konstgräs med ett ekologiskt hållbart material på WHA.

Stadsfullmäktige beslutar slutligen om allt detta på sitt sammanträde tisdagen den 27 februari. Det är min förhoppning att vi uppnår en bred majoritet så att projektet kan dras igång. Enligt nämndens plan ska den nya fotbollsplanen vara klar till vårsäsongen 2020.

En fin idrottsgåva till alla ålänningar blir det om vi dessutom kan inviga den nya friidrottsarenen på Bomans ängar senast år 2021 då Åland självstyrelse firas för sina 100 år.

BARBRO SUNDBACK

ORDFÖRANDE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN