DELA

Förvånande fullmäktigemöte om Havsvidden i Geta

När Getafullmäktige den 12 mars kl. 19:00 höll sitt möte för att behandla Havsviddens förslag till detaljplan och, som ett andra ärende, utbyggnaden av vattenförsörjningen till Snäckö, deltog jag som kommunmedlem och lyssnare till behandlingen. Det är en rättighet som alla kommuninvånare har, förutsatt att man ”håller mun”.

När nu en hel vecka har gått sedan mötet och skriverierna i tidningarna tunnats ut, känns det ändå angeläget att göra några reflexioner från den s.k. gräsrotsnivån. Det finns nämligen några saker som förvånar mig. När ärendet om Havsviddens detaljplan som första ärende kom upp till behandling, anmälde en ledamoten, Dan-Johan Dahlblom, jäv på grund av intressekonflikt. Detta godkändes utan att närmare gå in på vilka grunder intressekonflikt förelåg. Det är kanske inte nödvändigt?

Men till min förvåning stannade ledamoten Dahlblom fortsättningsvis kvar under behandlingen av nämnda ärende. (Yttrade sig också om en detalj, som i sig inte hade så stor betydelse i sammanhanget.) När det gäller begreppet ”jäv” finns det klara regler om detta. (En bra guide är: ”En handledning i hantering av jävsfrågor” utarbetad av Harry Jansson.) Citat ur handledningen: när organet konstaterat att jäv föreligger vid ett ärende skall den jävige ledamoten omedelbart avlägsna sig från sammanträdesrummet. Så skedde inte vid detta tillfälle, men har det någon betydelse?

Enligt min mening har det stor betydelse, eftersom; Är en jävig ledamot närvarande, utan att för den skull deltaga i ärendets handläggning, kan detta trots allt hämma möjligheterna att fritt diskutera alla aspekter kring ett ärende.

Om sådana ”hämningar” förekommer i Getas kommunala organ kan inte jag svara på efter att ha närvarat vid endast ett möte, men känslan är att det inte är helt främmande…

En annan sak som förvånade mig är att det inte blev någon omröstning eftersom det fanns två förslag. Att ett beslut måste motiveras hade jag däremot ingen kunskap om. Men, är det inte en kommundirektörs både rättighet och skyldighet, att redan under mötet informera fullmäktiges ordförande och övriga ledamoter om lagligheten i ett beslut som är på väg att fattas? Så skedde inte. Kanske kunskapen därom saknades även hos kommundirektören?

Lyckligtvis blev han redan dagen efter snabbt underkunnig om att kommunfullmäktige fattat ett olagligt beslut, hänvisande till paragrafer i Ålands kommunallag och Finlands grundlag. Snabbt jobbat, kanske med lite ”hjälp” och därmed kunde ärendet tas upp som ”extra ärende” på kommunstyrelsens möte dagen efter den 13.3. ”Karusellen Havsvidden” fortsätter därmed att snurra med oförminskad styrka.

Av tradition och numera ”föråldrat tänkande” har jag alltid ansett och anser fortfarande att Åland fortsättningsvis kunde fortleva och blomstra med våra sexton kommuner. Men jag erkänner att jag blir alltmer tveksam, ifall fler kommuner styrs på liknande sätt som Geta. Men jag vill understryka att det är en generell bedömning. Det finns några bra kommunpolitiker runt om i landskapet men motvinden de tvingas jobba i är ganska stark.

Vi 40-talister, som på grund av andra världskriget är alldeles för många till antalet (det fanns inte så mycket nöjen på den tiden) kommer att belasta samhället till den grad att det är på väg att gå under om inte Åland (lokalt) uppdelas i fyra kommuner, eller bara en enda. Vem eller vilka är det som anser detta? Jo, det är 60-talisterna som nu styr vårt samhälle, och som till alltför stor del består av självgoda och egoistiska politiker som bara ser till pengar men ändå inte är speciellt bra på att spara.

Men, förstås är det vi 40-talister som uppfostrat dem. Det är det som är beklagligt.

KURT SKOGBERG

GETA