DELA

Förtydligande rörande siffror om fiskodling

Johan Franzen riktar i en insändare i Nya Åland ett antal frågor till undertecknad.

Gällande fodereffektivitet blandar Johan Franzen ihop två olika begrepp, FiFo (Fish in:Fish out) samt foderfaktor. Förhållandet 1:1 avser FiFo vilket avser hur mycket vild fisk som behövs och används för foderproduktionen och via den för produktion av den odlade fisken. Det är därmed ett mått på hållbarheten vid nyttjandet av marina råvaror. Senare i insändaren hävdar Johan Franzen att det används dubbelt mera vildfisk än man får ut – vilket alltså är felaktigt. För råvaran till Östersjöfodret, strömming och vassbuk, bör även noteras att cirka 20 procent av fiskekvoterna under de senaste åren har blivit outnyttjad. Det är sannolikt en växande trend i takt med att pälsdjursnäringen krymper och efterfrågan på strömming för human konsumtion är minimal (< 3 procent av fångsten).

Med foderfaktor avses hur mycket fiskfoder som behövs för att producera ett kilo fisk, varder angivet som produktvikt. För fisk ligger denna faktor på 1,1–1,2.

Detta sätt att uttrycka fodereffektivitet används inom fiskodlingen på grund av att det är brukligt för andra typer av animaliskt livsmedelsproduktion. Det kan även räknas som fodrets innehåll av energi, protein med mera. vilket ger samma proportioner jämfört med övriga produktionsdjur. Siffran 61 kilo fisk per 100 kilo foder är räknat som ”rent kött” vilket är det samma som de jämförelsesiffror som anges för övrig djurproduktion.

Fodrets innehåll av närsalter är en annan fråga där det finns mycket bra faktaunderlag i avseende på hur mycket som utnyttjas i fiskens tillväxt och hur mycket som ”försvinner” på olika sätt. Det anges som specifik belastning eller kilo utsläpp per kilo fisk som produceras. Ser man på den förbättring som fiskodlingen har åstadkommit de senaste 30 åren ligger näringen helt i en klass för sig. Givetvis kan beräkningar göras utgående från fodrets och slutproduktens torrvikt men samma beräkning bör då göras för övrig djurproduktion. Torrvikten säger dock ingenting om näringsvärdet. Det beräknas separat utgående från faktiska siffror för fodrets respektive slutproduktens innehåll av näringsämnen.

Jämförelsen i olika avseenden med landbaserad köttproduktion görs i första hand för att visa att fiskodling är det ekologiskt mest effektiva sättet att producera animaliskt protein. Det är baserat på officiell statistik och forskningsdata och inte näringens egna påhitt. Faktum kvarstår att även om gödselproduktionen på land återanvänds inom jordbruket så är lantbruket sammantaget den överlägset största belastningskällan för Östersjön.

OLOF KARLSSON
VD, NORDIC TROUT AB