DELA

Fortsätter se mellan fingrarna

Synpunkter med anledning av Carina Aaltonens inlägg i Nya Åland 10.12.2014:

– Ålandskompostens tidigare tillstånd för hantering av animaliska biprodukter utgick redan 2005 men verksamheten fortsatte trots det.
– Ålandskomposten ansökte om nytt tillstånd 2008. Miljöbyrån konstaterade så stora brister i verksamheten att ansökan inte kunde beviljas, bl.a. genom att komposteringstemperaturen var för låg. Miljöbyrån påpekade om dessa brister i brev till Ålandskomposten 2008, 2009 och 2010.
– Eftersom anläggningen inte uppfyllde kraven, förkastade landskapsregeringen slutligen Ålandskompostens ansökan 2010.
– Ålandskomposten ansökte om nytt tillstånd som godkändes 21.9.2011.

– I beslutet 21.9.2011 har bestämts att landskapsregeringen skall utöva regelbunden kontroll och tillsyn av verksamheten, vilket också EU-förordningen förutsätter.
– De enda tillsynsåtgärder som har skett är en inspektion 10.4.2012 och en begäran om uppgifter 12.9.2014. Dessa åtgärder uppfyller inte EU-förordningens krav på regelbundenhet i kontrollerna.
– Vid inspektionen 10.4.2012 har konstaterats att den i tillståndet förutsatta komposteringstemperaturen inte har uppnåtts.
– Landskapsregeringen har tillåtit att verksamheten pågår utan tillstånd 2005-2011, vilket är särskilt anmärkningsvärt i och med att allvarliga brister har konstaterats i verksamheten.
– Landskapsregeringen har fortsatt att se mellan fingrarna då verksamheten har fått fortsätta trots att den förutsatta temperaturen inte har konstaterats ha uppfyllts vid inspektionen 10.4.2012

– Landskapsregeringen är också medveten om att Ålandskomposten inte har miljötillstånd för att bedriva sin verksamhet, trots att ett sådant tillstånd är en förutsättning för att verksamheten skall vara laglig. Trots det har landskapsregeringen och ÅMHM tillåtit att verksamheten fortsätter.
Benny Klingberg
Torsten Mattsson
Rågrannar