DELA

Fortsatt jobb för god djurhälsa

Då jag för ett år sedan tillträdde tjänsten som bitr. avdelningschef vid jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa ,personalstyrkan drygt 50 tjänstemän , var mina första uppgifter omorganiseringen av djurhälso-, veterinär-, livsmedels- och växtskyddsförvaltningen i Finland till det nya Livsmedelssäkerhetsverket Evira, och uppbyggnaden av den nationella beredskapen att möta fågelinfluensan,som spred sig i världen från Asien , Afrika och med tilltagande hastighet nordväst till Europa och Norden.
En kort resumé om några viktiga frågor och betydande händelser ur statrådets synvinkel, där jag haft förmånen att vara delaktig senaste år följer nedan.

Evira inledde sin verksamhet den 1 maj 2006 och flyttade till nya lokaliteter i slutet av juni:
Verksamheten som resultatstyrs av ministeriets livsmedels- och hälsoavdelningen omfattar livsmedels- , jord- och skogsbruksprodukternas säkerhet samt kvalitet, djurhälso- och djurskydds- samt växtskyddsövervakningen och forskningsverksamheten i Finland.Verket har drygt 700 personer och myndigheten har mötts av stort internationellt intresse.
Livsmedels- och hygienlagstiftningen i EU reviderades och rådets direktiv om vattendjurens (fiskars) hälsokrav godkändes under det finska ordförandeskapet.

Produktionsdjurens välfärd prioriterades högt. En strategi om djurens välfärd och en ny lagstiftning om djurtransporter antogs.
Under Finlands EU-ordförandeskap genomfördes i Bryssel också en omfattande internationell djurskyddskonferens om EG.s djurskyddsstrategi och som en del av gemenskapens jordbrukspolitik en lyckad kongress, även denna i Bryssel,om Europeiska Gemenskapens djurhälsostrategi, med deltagare från bland annat Europa-parlamentet, Rådet, Kommissionen , FN:s jordbruksorganisation FAO, WHO och flera andra internationella organisationer. I denna kongress evaluerades EG:s djurhälsostrategi och ordförandens konklusioner antogs av EU.s veterinärchefer och kommissionen i november.
Internationella seminarier och kongresser om djursjukdomar bland annat bekämpning av rabies, fågelinfluensa, bluetongue och VHS hos fiskar anordnades i samarbete med Kommissionen.

Beslutfattandet om lagstiftningen inom EU sker så att ordföranden skapar strategierna för genomförandet av Rådets möten tillsammans med Kommissionen för att de uppställda målen kan nås.
Ordförandes roll i EG:s bilaterala förhandlingar med tredje länder såsom , Kanada, Nya-Zeeland och Ryssland och EG:s koordineringsmöten var även lärorika uppdrag.
Att tillsammans med ministeriets ledning och ständiga representationen handha ledandet av EU -agendan är ett sällsynt tillfälle som tillsammans med att bekanta sig med kommissionens, medlemsstaternas och tredje länders ledande politiker och tjänstemän har gjort året mycket utmanande och givande , EU-ordförandeskapet var därtill mycket framgångsrikt för vår del.
Året 2006 avslutades ännu med en delikatess, landets attachétjänst i Bryssel, men för mina barns skull fattade jag beslutet att stanna i hemlandet.

Nu har åter ett nytt år börjat och vi står inför förberedelserna att anta en reviderad lagstiftning för bekämpning av fågelinfluensan.Situationen i världen för tillfället är lite lugnare än för ett år sedan, vintern har varit mild, och de första flyttfåglarna som inte övervintrat här börjar anlända om knappa två månader.Vad som händer i vår återstår att se. Min intention är att fortsättningsvis ge mitt bidrag till att bibehålla den goda nationella hälso- och hygienstatusen i landet och arbeta förebyggande i syftet att förbättra djurens och därigenom även människans välmående.
God fortsättning
Mikael Karring