DELA

Fortsätt flyga Fred Forsell!

Fred Forsell grämer sig över att det enligt honom numera är en ”oetisk och osolidarisk handling att flyga”. Positivt är att Forsell är lyhörd för behovet att vidta åtgärder till skydd för miljön och våra livsbetingelser.

Tråkigt är att han – som så många andra – uppenbarligen har fallit offer för en av miljörörelsens ”politiskt korrekta sanningar”.

Flygtrafiken har – huvudsakligen i Sverige – pekats ut som ”miljöbov i en klass för sig”. Faktum är att moderna flygplan ifråga om utsläppsmängder i förhållande till det transportarbete flyget utför inte skiljer sig nämnvärt från andra transportslag. Det bränsle som används kan närmast jämföras med s.k. miljödiesel avsedd bl.a. för biltrafik.

Med ny motorteknik, som internationellt togs i bruk efter 1990-talets första hälft – till betydande del som en följd av svenska påtryckningar inom den internationella luftfartsorganisationen ICAO – lyckades man även sätta tak på utsläppen av kväveoxider.

Av rent ekonomiska skäl har låg bränsleförbrukning och därför även låga utsläpp av koldioxid alltid haft högsta prioritet inom flygsektorn – trots ett förhållandevis lågt bränslepris.

Myten om flyget som ”värsta miljöbov” skapades av miljörörelsen som under lång tid hade svårt att ta till sig den teknikutveckling som pågick och fortsättningsvis pågår. Istället valde man att jämföra flygteknik från 1960-talet med modern teknik inom andra transportslag.

Flygtrafiken i Sverige jämförs därtill med tågtrafik, som antas drivas med vattenkraftbaserad el. I jämförelsen tas ingen hänsyn till att vattenkraftdriven tågtrafik i perioder med otillräcklig vattenkraft (och vindkraft) tvingar andra konsumenter att förlita sig på olja, kol och kärnkraft.

Det som miljömässigt skiljer flygtrafik från andra transportslag är den exceptionella transporteffektiviteten. På några timmar når man stora delar av jordklotet. Resor som inte för alltför längesedan tog veckor till lands och havs.

Det är klart att utsläppen blir stora under så långa resor. Oberoende av transportslag. Problemet är att med flyg hinner man göra inte bara en tur/retur-resa utan även flera resor till Thailand under ett års tid.

Därmed bidrar man till att hålla igång ett transportsystem som kan vara överdimensionerat och kanske inte helt nödvändigt. Med andra transportslag hade antalet möjligheter att åka till Thailand och andra avlägsna platser varit begränsat.

Om Fred Forsell har bestämt sig för att resa från en punkt till en annan och därtill har gjort bedömningen att resan är nödvändig, bör han välja det transportsystem, som han finner smidigast.

Helst allmänna kommunikationer enligt tidtabell, som går oberoende om Forsell är med eller inte. Då kan han med gott samvete säga att han reser på marginalen och inte förorsakar några betydande utsläpp.

Verkligheten är emellertid mera komplicerad. Transportsystemets utformning och kapacitet styrs naturligtvis av efterfrågan. Därmed också av Fred Forsell när han väljer transportslag.

Men om han väljer att åka färja mellan Åland och Finland eller Sverige, kommer han knappast att påverka den framtida trafikvolymen. Flyget är mera känsligt och reagerar snabbt på förändringar i efterfrågan.

Transportsektorns miljöpåverkan är mera komplicerad än den förenklade bild som utsläpp av koldioxid ger. Miljöpåverkan av skillnader i infrastruktur för olika transportslag måste också vägas in m.m. Och då kan resultatet bli överraskande för troende av politiskt korrekta sanningar.

Nej, Fred Forsell! Fortsätt att planera för den drömresa, som du har sett fram emot. Men fundera en eller två gånger över vilket resmål som är viktigt för dig och välj det/de transportslag som är smidigast och passar dig bäst.

Jan Westerberg

Miljöteknisk handläggare/Miljöchef vid svenska Luftfartsverket 1982-1997 samt svensk delegat i ICAOs miljökommission 1978-1997 m.m. Miljöchef i pension från Mariehamns stad,