DELA

Förtroendefullt, delaktigt och förändrat arbetssätt i staden

Staden har tidigare haft stelt och hierarkiskt arbetssätt, med strikta gränser mellan politiker och tjänstemän samt ett uppifrån och nedåt tänk. Idag känner vi till att då en person ges ett ansvar och utrymme att föra fram ideér kommer nya och konstruktiva förslag till lösningar. Så har skett under behandlingen av Övernäs högstadieskola. Nu finns ett nytt renoveringsförslag som många omfattar.

Därför känner jag inte igen mig i det arbetssätt som beskrivs av socialdemokraterna. Tvärtom ser jag det nya arbetssättet som framgångsrikt på många punkter. För det första hade beslutsfattarna kört fast i frågan om byggande kontra renovering inför budgeten 2013. Ett förslag till ytrenovering för 4,1 miljoner fanns samt en arkitektritning av en mycket fin men dyr ny skola kallad ”Ströget”. Nu har vi en ritning för renovering av Övernäs högstadieskola och ett mindre alternativ i ”Ströget light”. För det andra hade inte klargjorts vilka faktorer som användarna menar med en framgångsrik skola, både pedagogiskt och utformningsmässigt. Det har styrelsen nu frågat dem, för användarna är de viktigaste för oss!

Fullmäktige beslutade hösten 2012 att stadsstyrelsen tillsammans med förvaltningen skulle ges en chans att se över tillgängligt material, komplettera med miniutredningar samt kostnadskalkyler vid behov. Allt för en snabb och icke fördyrande process. Eleverna är nämligen i akut behov av bättre lokaler och ekonomin är minst sagt ansträngd.
Arbetet följer de riktlinjer politiker antagit. I förvaltningen jobbar en tvärsektoriell arbetsgrupp med kunskap om pedagogik, byggteknik och arkitektur och den har stadsstyrelsen som referensgrupp. Alla inklusive socialdemokraterna har kunnat ställa frågor om allt material, nuläget, byggnaders skick och pedagogiskt innehåll. Arbetssättet har varit allt annat än snävt och begränsande, samtliga partier är nämligen representerade i stadsstyrelsen.

Den moderna och dynamiska processen kröntes av arbetsgruppens förslag om att göra eleverna, lärarna samt hem och skola delaktiga i processen innan beslut. Ett arbetssätt som även lyfts fram av Rädda Barnen som ett bra sätt att göra barn delaktiga i beslut.
Bildningsnämnden, som lagt det tidigare renoveringsförslaget på 4,1 miljoner, och landskapet har fått möjlighet att uttala sig. Alternativen och dess innehåll presenteras slutligen för fullmäktige, ett möte öppet även för allmänheten. De folkvalda kan argumentera, kritisera och välja fritt bland alternativen. I det avgörande beslutet får var och en ledamot eller parti ha åsikter om vilket förslag de anser bäst och hur det ska finansieras.
Erica Sjöström (c),
II vice ordförande stadsstyrelsen