DELA

Först fungerande avfallsinsamling – sedan dags för nya idéer

Undertecknad noterar med tacksamhet Mikael Stjärnfelts synpunkter på Obunden samlings avfallsplan.
Den nuvarande avfallshanteringen är så undermålig att det är nödvändigt att först organisera en fungerande insamling, transporter, anläggningar för avfallets omhändertagande, rättvisa avgifter samt rimlig övervakning och kontroll.
Nya idéer, innovationer och EU:s målsättningar om minskade avfallsmängder kan framtas efter att avfallsbehandlingen uppnått tillnärmelsevis samma nivåer som i närliggande regioner.

Obunden samlings avfallsplan innehåller tydliga anvisningar för insamling av det dagliga avfallet, förpackningar samt farligt avfall och återvinningsbara fraktioner. Planens riktlinjer kan följas i kommunernas egna renhållningsplaner och kommunala nämnder verkställer kommunens plan samt besluter i lokala övervakningsfrågor.
Avfallsinsamlingen blir överskådlig och lätt att lära sig, ger god service, obetydliga transporter och är sparsam för miljön. Avgifterna blir rättvisa, heltäckande, ligger på skäliga nivåer och ger incitament till omsorgsfull avfallssortering och miljövänligt leverne.

Transporten av det insamlade avfallet utläggs i sin helhet på entreprenad och nytt i planen och i själva verket synnerligen innovativt, är att lokala avfallsföretag inte betraktas som konkurrenter, utan kommunernas gemensamma bolag åläggs att förhandla med företagen om tillfredsställande villkor för offentliga avfallsanläggningar, vilket innebär att alla kan lämna sitt avfall på likvärdiga grunder.
För det nya avfallsbolaget gäller det att förhandla med ett privat företag i Norrböle om villkoren för balning och omhändertagande av blandavfallet så att alla parter blir nöjda. Det gäller att förhandla med befintlig kompostanläggning om villkoren för att bygga en helt sluten anläggning som kan ta emot bioavfall, slaktavfall och kadaver samt om en finansiering som inte endast grundar sig på behandlingsavgifter utan också på att kommunerna återköper slutprodukten till ett garanterat pris.
Det gäller att förhandla med en privat entreprenör om villkoren för byggande av en deponi för icke-farligt och farligt avfall, så att transporterna från landskapet kan minimeras.

När avfallsinsamlingen har organiserats enligt planen, är det aktuellt med nya innovationer och idéer.
Den slutna kompostanläggningen kan, om lönsamhet uppnås, föregås av en anläggning i vilken 30 procent av det organiska materialet omvandlas till biogas. Som M.S. påpekar behöver biogasanläggningen en efterföljande kompostering för att slutprodukten skall kunna omhändertas på ett kretsloppsanpassat sätt.
Det balade blandavfallet finns tillgängligt i Norrböle för den nya teknik i form av biodiesel som lanserats i landskapet och balarna finns även tillgängliga för lokal förbränning såvida den tekniska utvecklingen ger lönsamhet för en sådan lösning.

Slutligen påpekas att tack vare det väl fungerande, lokala Agenda 21 –nätverket, kan vi i framtiden, i stället för att släpa efter, bli föregångare när EU lanserar sina nya målsättningar om minskade avfallsmängder, om förhindrande av avfallets uppkomst samt en avfallshantering som i sin helhet grundar sig på hållbar utveckling.

Carl-Gustav Flink