DELA

Förslag till utlåtande över landskapets avfallsplan

Landskapsregeringens miljöingenjörer har utarbetat en landskapsomfattande avfallsplan vilken anger utvecklingsmålen för avfallshanteringen och de åtgärder som krävs för att uppnå dem. Planen är på remiss och föreslås att kommunerna ger följande utlåtande:
1. Insamling av förpackningsavfall
Proans Ab läggs ned och producentansvaret ordnas på samma sätt som i resten av landet. Sju fraktioner förpackningar insamlas i obemannade miljöstationer och transporteras av entreprenörer till behandlingsanläggningar. Kommunerna anhåller om sin rättvisa andel av de pålägg som producenterna redan betalat till Förpackningsbranschens miljöregister, PYR Ab.

2. Omhändertagandet av farligt avfall
ÅPAB läggs ned. Det är orimligt med ett kommunalt monopol, eftersom en privat entreprenör omhänderhar en parallell insamling. I planen utreds möjligheter till lokal behandling, vilket upphandlas av privata entreprenörer och transporterna från landskapet konkurrensutsätts. Genom att lägga ned ÅPAB kan Hellesbygård avvecklas direkt och Svinryggen efter att bolaget utrett sina skyldigheter för avslutning och eftervård av anläggningen och efter att man tagit sitt ansvar för personalen och deras försörjning.

3. Insamling av hushållsavfall
Med hushållsavfall avses avfall från hushåll samt avfall från inrättningar, service- och industrifastigheter vilket i fråga om mängder och beskaffenhet är att jämföra med hushållens avfall. Hushållens avgifter till Mise kan sänkas 30 – 40 % om alla fastigheter som producerar hushållsavfall ingår i samma insamling och betalar grund- och transportavgifter på samma villkor som hushållen. Som det är nu betalar Fastighets Ab Marstad 54.000 euro till Mise, medan stadens hotell med motsvarande mängder hushållsavfall inte betalar några Mise-avgifter och inte heller stadens institutioner.

4. Offentlig balningsanläggning för behandling av det brännbara avfallet
Det brännbara avfallet uppgår till över 4.000 ton per år och för att spara cirka 800.000 euro och minska koldioxidutsläppen bör avfallet transporteras med småtonnage. Avfallsbränslet kan säljas på den internationella marknaden om avfallet förbehandlas och balas. Det behövs 170 transporter med lastbil medan samma avfallsmängd ryms i två fartygstransporter.

5. Offentlig, sluten kompostanläggning
Det separatinsamlade bioavfallet, slaktavfall och kadaver behandlas i en sluten kompostanläggning som föregås av hammarkvarn för krossning av skeletten. Det färdigt komposterade materialet sållas och används som anläggningsjord. Man erhåller kretsloppsanpassad disposition och landskapet kan fullfölja sitt ansvar för djurkadaver.

6. Lokala deponier för avfall
För att minska behovet av transporter från landskapet, bör ordnas en eller flera lokala deponier för olika avfallsfraktioner. Deponierna kan byggas och drivas i privat regi, men bör vara offentliga, vilket innebär att samhället kan anvisa olika slag av avfall till deponierna, men även påverka att deponiavgifterna ligger på skälig nivå.

Mariehamn, den 7 januari 2010
Christian Ekström, Saltvik
Carl-Gustav Flink, Mariehamn
Guy Linde, Saltvik
Bror Lundberg, Saltvik
Jack Sjölund, Mariehamn