Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Förkorta domstolarnas handläggningstider

Den 14 april 2009 fälldes Finland i Europadomstolen för mänskliga rättigheter på grund av en överlång handläggningstid för en straffprocess vars behandling varade i över sju år och tio månader i tre olika rättsinstanser. Problemet har tyvärr inte försvunnit, de överlånga handläggningstiderna består och drabbar idag barn och unga, företagare som får besvär mot detaljplanering och rentav landskapsregeringen självt.

Problemet kan angripas från många håll. Under de senaste åren har, glädjande nog, några små förbättringar skett, bland annat har polisen fått nya rutiner för förundersökning och prioriterar ärenden med barn och unga. Ändrade bötesförfaranden har snabbat på behandlingen, men problemet med överlånga domstolsbehandlingar består. Förra veckan diskuterade jag med en företagare som nu väntat i 2 år på förvaltningsdomstolens behandling av besvär mot detaljplan. Detta är oacceptabelt. Vi moderater vill revidera plan- och bygglagen (PBL) för att trygga äganderätten och därmed gallra bort de besvärligaste besvären, men vi måste också jobba med problemet på djupet.

Överlånga handläggningstider i domstolar urholkar barn och ungas tillit till samhället. Överlånga handläggningstider får samhällsutvecklingen att avstanna och får många företagare att ge upp. Kombinationen av överlånga handläggningstider och en PBL som inte skyddar äganderätten är inte hållbar: Den ger ett Åland som är oattraktivt för investerare. Nästa landskapsregering måste lyfta problemet med regeringen i Helsingfors så att domstolarnas resurser prioriteras.

WILLE VALVE (MSÅ)