DELA

Förfarandet kan förbättras

Ålands landskapsregering har tagit del av de debattinlägg som förekommit i dagstidningarna under den senaste tiden gällande antagningsförfarandet vid Åland gymnasium. Den senaste i raden av Petra Svens i fredagens tidningar.

I debattartiklarna har många värdefulla synpunkter ur ett föräldra- och studerandeperspektiv framkommit. Ämnet är engagerande och handlar långt om att ge ungdomar och unga vuxna verktyg för att forma sin egen framtid. Vägvalet är avgörande på många punkter, inte bara vid tidpunkten för antagningen, utan även inför framtida val utifrån de möjligheter som examen ger gällande behörighet till fortsatta studier eller utövande av ett yrke efter avlagd examen på gymnasienivå.

Landskapsregeringens uppgift enligt gymnasielagen är att ta ett övergripande ansvar för ledning, utveckling och tillsyn av utbildningen och verksamheten vid den underlydande myndigheten.

Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete, också gällande antagningsförfarandet. Landskapsregeringen fastställer och justerar antagningskriterierna årligen. Det pågår en kontinuerlig diskussion med Ålands gymnasium i detta ämne. Diskussionerna handlar om såväl rent objektiva antagningstekniska frågor som det mer subjektiva prövningsförfarandet.

Antagning genom prövning, som debatten huvudsakligen handlat om, sker när ett avgångsbetyg från grundskolan i ett eller flera ämnen bygger på en slutbedömning där elevens prestationer och kunskap bedömts i förhållande till en anpassad läroplan. Det är här som de något subjektiva antagningsförfarandet uppenbarligen bör utvecklas vid myndigheten.

Utbildnings- och kulturavdelningen, genom utbildningsbyrån, behöver i prioriterad ordning tillsammans med Ålands gymnasium vidareutveckla prövningsförfarandet och ta fram tydligare tillämpningsanvisningar för myndigheten så att förfarandet kan upplevas än mer rättssäkert och rättvist gentemot alla sökande och parter i ansökningsprocessen. Det sker lämpligen även i den arbetsgrupp som är tillsatt för utredning av övergången från grundskola till gymnasieskolan och som består av tjänstemän från såväl landskapsregeringen, Ålands gymnasium, Ålands folkhögskola som specialklasslärare, studiehandledare och elevhandledare i grundskolor på Åland.

Arbetsgruppens slutrapport färdigställs i skrivande stund.

Landskapsregeringens uppgift är också att ge myndigheten de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva utbildning. Myndighetens uppgift är att fördela resurserna så att man kan leva upp till den budget och de budgetmål som lagtinget fastslagit. Det är nog inte här som bristerna i detta fall ligger, vilket tyvärr är klen tröst för den som inte fått den önskade studieplatsen.

Däremot kan landskapsregeringen konstatera att ett mycket litet antal ungdomar i årets ansökningsrunda inte erhållit en studieplats vid Ålands gymnasium. Det finns dock ännu möjligheter att skapa en ordnad studietillvaro inför hösten.

Ålands landskapsregering den 12 juni 2015

Minister Johan Ehn

Avdelningschef Rainer Juslin

Överinspektör Bodil Regårdh