DELA

Företagarnas valenkät ger intressanta besked

Företagarna på Åland formulerade inför valet elva konkreta frågor av främst näringspolitisk art som är viktiga för de åländska företagen.

Bland frågorna finns ämnen som finansiering och utrikeshandel, rättssäkerhet, digital utveckling och företagsrådgivning.

De frågor som fått den högsta prioriteten är minskad lokal byråkrati och tillgång till finansiering från Finpro och Tekes för åländska företag, samt rådgivning till nyföretagare, effektiverad digital samhällsservice och återinförande av stöd för produktutveckling.

På basen av svaren har lagtingskandidaterna och partierna rankats och vi kommer även att följa upp de invaldas arbete i relation till vallöftena. När svaren viktats blir antalet kandidater som fått maxpoäng

22 fem, medan lika många nått 21 och fyra kommit upp i 20. Totalt ser över en tredjedel av de svarande mycket positivt på de aktuella frågeställningarna. Endast ett fåtal kandidater noterar anmärkningsvärt låga resultat.

Av partierna som gett mer än ett svar har ÅF fått det högsta medeltalet, men skillnaderna är små, med undantag av MSÅ och S som hamnar längre ned. Antalet svar per parti varierar dock stort. Hela rankingen kan ses på www.foretagare.ax.

Bland de avgivna vallöftena dominerar viljan att minska småföretagens byråkrati, lägre skattetryck, förenkling av skattegränsen samt lättnader för små företag att anställa. Många anser dessutom att det behövs en översyn av ÅMHM.

Eftersom Företagarna är en opolitisk branschorganisation redovisas endast resultaten av enkäten, som visar på ett flertal alternativ bland företagarvänliga kandidater och partier av olika färg. Medlemmarna och deras anställda prioriterar säkert frågeställningarna olika beroende på bransch, storlek etc.

Oavsett politisk ståndpunkt gäller det att minnas att småföretagarna är det åländska samhällets motor. De är avgörande för den ekonomiska tillväxten.

Den privata företagsamheten utgör grunden för vårt välstånd!

Företagarna på Åland